dnes je 27.5.2024

Input:

2017/1369, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky, k 1. 5. 2021

1.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2017.1369
2017/1369, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky, k 1. 5. 2021

Evropský parlament, Rada Evropské unie

Úplné znění nařízení Komise (EU) 2017/1369.

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1369

ze dne 4. července 2017,

kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 198 28.7.2017, s. 1)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
►M1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/740 ze dne 25. května 2020   L 177 1 5.6.2020

▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1369

ze dne 4. července 2017,

kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Toto nařízení stanoví rámec pro výrobky spojené se spotřebou energie (dále jen "výrobky"), které jsou uváděny na trh nebo do provozu. Upravuje opatřování těchto výrobků štítky a poskytování normalizovaných informací o výrobcích týkajících se energetické účinnosti, spotřeby energie a dalších zdrojů během jejich používání a doplňujících informací o výrobcích, čímž zákazníkům umožňuje volit výrobky s vyšší účinností a snižovat tak svou spotřebu energie.

2. Toto nařízení se nevztahuje na:

a) použité výrobky, ledaže jsou dovezeny ze třetí země;

b) dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) "výrobkem spojeným se spotřebou energie" nebo "výrobkem" zboží či systém, které mají během používání dopad na spotřebu energie a které jsou uváděny na trh nebo do provozu, včetně částí, které mají během používání dopad na spotřebu energie a které jsou uváděny na trh nebo do provozu pro potřeby zákazníků a jsou určeny k zabudování do výrobků;

2) "skupinou výrobků" skupina výrobků, které mají stejnou hlavní funkci;

3) "systémem" kombinace různého zboží, jež společně vykonává určitou funkci v očekávaném prostředí a jehož energetickou účinnost lze pak určit jako účinnost jediného subjektu;

4) "modelem" verze výrobku, jejíž všechny kusy výrobku mají stejné technické vlastnosti s významem pro štítek a informační list výrobku a nesou shodnou identifikační značku modelu;

5) "identifikační značkou modelu" kód, obvykle alfanumerický, který odlišuje konkrétní model výrobku od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

6) "rovnocenným modelem" model, který má stejné technické vlastnosti s významem pro štítek a stejný informační list výrobku, ale tentýž dodavatel jej uvádí na trh nebo do provozu jako jiný model s odlišnou identifikační značkou modelu;

7) "dodáním na trh" dodání výrobku k distribuci nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně;

8) "uvedením na trh" první dodání výrobku na trh Unie;

9) "uvedením do provozu" první použití výrobku za zamýšleným účelem na trhu Unie;

10) "výrobcem" fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí výrobek nebo dává výrobek navrhnout nebo vyrobit a tento výrobek nabízí na trhu pod svým jménem nebo ochrannou známkou;

11) "zplnomocněným zástupcem" fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která byla písemně pověřena výrobcem, aby jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;

12) "dovozcem" fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která uvádí na trh Unie výrobek ze třetí země;

13) "obchodníkem" maloobchodník či jiná fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně, nabízí ke koupi, pronájmu či koupi na splátky nebo předvádí výrobky zákazníkům nebo osobám provádějícím instalaci;

14) "dodavatelem" výrobce usazený v Unii, zplnomocněný zástupce výrobce neusazeného v Unii nebo dovozce, který uvádí výrobek na trh Unie;

15) "prodejem na dálku" nabízení ke koupi, pronájmu či koupi na splátky prostřednictvím zásilkového prodeje, katalogu, internetu, telemarketingu nebo jakýmkoli jiným způsobem, při němž nelze předpokládat, že potenciální zákazník vystavený výrobek uvidí;

16) "zákazníkem" fyzická nebo právnická osoba, která pro vlastní potřebu zakoupí, pronajme nebo obdrží výrobek, bez ohledu na to, zda jedná za účelem, který spadá do její obchodní, podnikatelské, řemeslné nebo profesní činnosti;

17) "energetickou účinností" poměr výstupu ve formě výkonu, služby, zboží nebo energie k množství vstupní energie;

18) "harmonizovanou normou" norma podle definice v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (11);

19) "štítkem" grafické vyobrazení v tištěné nebo elektronické podobě zahrnující uzavřenou stupnici používající výhradně písmena od A do G, přičemž každé písmeno představuje určitou třídu a každá třída odpovídá úsporám energie, v sedmi odlišných barvách od tmavě zelené po červenou, jehož účelem je informovat zákazníky o energetické účinnosti a spotřebě energie; patří mezi ně i štítky se změněnou stupnicí a štítky s menším počtem tříd a barev v souladu s čl. 11 odst. 10 a 11;

20) "změnou stupnice" zpřísňování požadavků na dosažení energetické třídy uváděné na štítku pro konkrétní skupinu výrobků;

21) "štítkem se změněnou stupnicí" štítek pro konkrétní skupinu výrobků, pro niž byla provedena změna stupnice, a který lze odlišit od štítků před provedením změny stupnice při zachování toho, že všechny štítky vypadají a působí stejně;

22) "informačním listem výrobku" normalizovaný dokument v tištěné či elektronické podobě obsahující informace o výrobku;

23) "technickou dokumentací" dokumentace dostatečně umožňující orgánům dozoru nad trhem posoudit přesnost štítku a informačního listu výrobku, včetně zkušebních protokolů nebo podobných technických podkladů;

24) "doplňujícími informacemi" informace o funkčních a environmentálních vlastnostech výrobku stanovené v aktu v přenesené pravomoci;

25) "databází výrobků" soubor údajů o výrobcích, který je systematicky uspořádán a je tvořen veřejnou částí zaměřenou na spotřebitele, ve které jsou v elektronické podobě zpřístupněny informace o jednotlivých parametrech výrobku, internetovým portálem pro zpřístupnění a částí věnovanou souladu, s jasně stanovenými požadavky na přístupnost a bezpečnost;

26) "tolerancí pro ověřování" maximální přípustná odchylka výsledků měření a výpočtů ověřovacích zkoušek provedených orgány dozoru nad trhem nebo jejich jménem v porovnání s hodnotami deklarovaných nebo zveřejněných parametrů, která odráží mezilaboratorní variační odchylku.

Článek 3

Obecné povinnosti dodavatelů

1. Dodavatel zajistí, aby všechny jednotlivé kusy výrobků uváděných na trh byly bezplatně opatřeny energetickými štítky a informačními listy výrobku v tištěné podobě s přesnými údaji v souladu s tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci.

Jako alternativu k dodávání výrobku spolu s informačním listem výrobku mohou akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 3 písm. h) stanovit, že postačuje, aby parametry těchto informačních listů výrobku dodavatel zanesl do databáze výrobků. Dodavatel v takovém případě poskytne informační list výrobku v tištěné podobě obchodníkovi na jeho žádost.

Akty v přenesené pravomoci lze stanovit vytištění štítku na obalu výrobku.

2. Na žádost obchodníka mu dodavatel poskytne bezplatně, neprodleně a v každém případě do pěti pracovních dnů od uvedené žádosti štítky v tištěné podobě, včetně štítků se změněnou stupnicí podle čl. 11 odst. 13, a informační listy výrobků.

3. Dodavatel zajistí přesnost údajů na štítcích a v informačních listech výrobků, které poskytuje, a vyhotoví technickou dokumentaci, jež umožní tuto přesnost posoudit.

4. Jakmile je kus modelu uveden do provozu, požádá dodavatel zákazníka o výslovný souhlas s každou změnou, která má být na daném kusu provedena prostřednictvím aktualizací, jež by vedla ke zhoršení parametrů uvedených na štítku energetické účinnosti tohoto kusu, jak uvádí příslušný akt v přenesené pravomoci. Dodavatel informuje zákazníka o účelu aktualizace a o změnách parametrů, včetně každé změny třídy uvedené na štítku. Dodavatel poskytne zákazníkovi po dobu úměrnou průměrné životnosti výrobku možnost aktualizaci odmítnout, aniž by to vedlo ke ztrátě funkčnosti, jíž by bylo možné zabránit.

5. Dodavatel neuvede na trh výrobky navržené tak, aby byla výkonnost modelu ve zkušebních podmínkách automaticky uzpůsobena za účelem dosažení lepší úrovně kteréhokoli z parametrů uvedených v příslušném aktu v přenesené pravomoci nebo obsažených v dokumentaci poskytované spolu s výrobkem.

Článek 4

Povinnosti dodavatelů ve vztahu k databázi výrobků

1. Od 1. ledna 2019 má dodavatel povinnost před uvedením na trh kusu nového modelu, na nějž se vztahuje akt v přenesené pravomoci, zadat informace o tomto modelu uvedené v příloze I do veřejné části databáze výrobků a do její části věnované souladu.

2. V případě kusů modelů, na něž se vztahuje akt v přenesené pravomoci, které jsou uvedeny na trh mezi 1. srpnem 2017 a 1. lednem 2019, zadá dodavatel do databáze výrobků informace uvedené v příloze I, které se těchto modelů týkají, do 30. června 2019.

Dokud nejsou údaje zadány do databáze výrobků, zpřístupní dodavatel do deseti dnů od obdržení žádosti od orgánů dozoru nad trhem nebo Komise technickou dokumentaci v elektronické podobě pro účely kontroly.

3. Dodavatel může do databáze výrobků zadat informace uvedené v příloze I pro modely, jejichž kusy byly uváděny na trh pouze před 1. srpnem 2017.

4. Výrobek, u něhož byly provedeny změny, jež mají dopad na štítek nebo informační list výrobku, se považuje za nový model. Pokud již dodavatel neuvádí na trh kusy některého modelu, uvede to v databázi.

5. Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se nevztahují na soupravy ohřívačů podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 (12), (EU) č. 812/2013 (13) a (EU) 2015/1187 (14), pokud je poskytování štítků k těmto soupravám výlučnou odpovědností obchodníka.

6. Po uvedení posledního kusu modelu na trh uchová dodavatel informace týkající se tohoto modelu v části databáze výrobků věnované souladu po dobu patnácti let. Je-li to vhodné s ohledem na průměrnou životnost výrobku, lze v souladu s čl. 16 odst. 3 písm. q) stanovit kratší dobu uchovávání údajů. Informace uvedené ve veřejné části databáze se nevymazávají.

Článek 5

Povinnosti obchodníků

1. Obchodník:

a) u kusů modelu, na nějž se vztahuje příslušný akt v přenesené pravomoci, viditelným způsobem vystaví štítek poskytnutý dodavatelem nebo zpřístupněný v souladu s odstavcem 2, a to i při internetovém prodeji na dálku, a

b) zpřístupní zákazníkům informační list výrobku, na žádost i v jeho fyzické podobě v místě prodeje.

2. Pokud bez ohledu na čl. 3 odst. 1 obchodník štítek nemá, vyžádá si jej u dodavatele v souladu s čl. 3 odst. 2.

3. Pokud bez ohledu na čl. 3 odst. 1 obchodník informační list výrobku nemá, vyžádá si jej u dodavatele v souladu s čl. 3 odst. 2, nebo pokud se tak rozhodne, vytiskne si jej či stáhne pro elektronické zobrazení z databáze výrobků, jsou-li takové funkce pro příslušný výrobek k dispozici.

Článek 6

Další povinnosti dodavatelů a obchodníků

Dodavatel a obchodník:

a) uvádějí ve vizuálních reklamách či propagačních technických materiálech vztahujících se k určitému modelu v souladu s příslušným aktem v přenesené pravomoci třídu energetické účinnosti výrobku a rozpětí tříd energetické účinnosti dostupné na štítku;

b) spolupracují s orgány dozoru nad trhem a z vlastního podnětu nebo na pokyn orgánů dozoru nad trhem přijímají okamžitá nápravná opatření v případě nesouladu s požadavky stanovenými tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci, za nějž nesou odpovědnost;

c) u výrobků, na něž se vztahují akty v přenesené pravomoci, neposkytují ani nevystavují jiné štítky, značky, symboly či nápisy, které nesplňují požadavky tohoto nařízení a příslušných aktů v přenesené pravomoci, jestliže by to mohlo uvést zákazníky v omyl nebo vést k nejasnostem, pokud jde o spotřebu energie nebo jiných zdrojů během používání;

d) u výrobků, na něž se akty v přenesené pravomoci nevztahují, neposkytují ani nevystavují štítky, které napodobují štítky stanovené tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci;

e) u výrobků, které nejsou spojeny se spotřebou energie, neposkytují ani nevystavují štítky, které napodobují štítky stanovené tímto nařízením nebo akty v přenesené pravomoci.

Ustanovením prvního pododstavce písm. d) nejsou dotčeny štítky stanovené vnitrostátním právem, ledaže se na ně vztahují akty v přenesené pravomoci.

Článek 7

Povinnosti členských států

1. Členské státy na svém území nesmějí ztěžovat uvádění výrobků, které jsou v souladu s tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci, na trh nebo do provozu.

2. Pokud členské státy poskytují pobídky pro výrobek, který je uveden v aktu v přenesené pravomoci, zaměří tyto pobídky na dvě nejvyšší významně zastoupené třídy energetické účinnosti, nebo na vyšší třídy podle tohoto aktu v přenesené pravomoci.

3. Členské státy zajistí, případně ve spolupráci s dodavateli a obchodníky, aby zavedení štítků a změny stupnice štítků provázely vzdělávací, informační a propagační kampaně zaměřené na označování energetickými štítky. Komise podpoří spolupráci a výměnu osvědčených postupů v souvislosti s těmito kampaněmi, včetně poskytování doporučení ohledně společných klíčových sdělení.

4. Členské státy stanoví pravidla pro sankce a mechanismy vymáhání, použitelné v případě porušení tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Pravidla, která splňují požadavky článku 15 směrnice 2010/30/EU, se považují za vyhovující požadavkům tohoto odstavce, pokud jde o sankce.

Členské státy do 1. srpna 2017 oznámí Komisi pravidla uvedená v prvním pododstavci, jež doposud nebyla Komisi oznámena, a neprodleně Komisi oznámí i všechny jejich následné změny.

Článek 8

Dozor nad trhem Unie a kontrola výrobků, které vstupují na trh Unie

1. Na výrobky, na něž se vztahuje toto nařízení a příslušné akty v přenesené pravomoci, se použijí články 16 až 29 nařízení (ES) č. 765/2008.

2. Komise podněcuje a podporuje spolupráci a výměnu informací v oblasti dozoru nad trhem, týkající se označování výrobků štítky, mezi vnitrostátními orgány členských států, které jsou odpovědné za dozor nad trhem nebo za kontrolu výrobků vstupujících na trh Unie, jakož i mezi nimi a Komisí, mimo jiné větším zapojením skupiny pro správní spolupráci v oblasti ekodesignu a označování energetickými štítky.

Tato výměna informací se provádí i v případě, kdy z výsledků zkoušky vyplynulo, že výrobek splňuje toto nařízení a příslušné akty v přenesené pravomoci.

3. Obecné programy pro dozor nad trhem a zvláštní programy pro jednotlivá odvětví, zavedené členskými státy podle článku 18 nařízení (ES) č. 765/2008, zahrnují opatření k zajištění účinného vymáhání tohoto nařízení.

4. Komise a skupina pro správní spolupráci v oblasti ekodesignu a označování energetickými štítky společně vypracují pokyny pro prosazování tohoto nařízení, zejména pokud jde o osvědčené postupy pro zkoušení výrobků a sdílení informací mezi vnitrostátními orgány dozoru nad trhem a Komisí.

5. Orgány dozoru nad trhem jsou oprávněny vymáhat od dodavatele náhradu nákladů na kontrolu dokumentů a fyzické zkoušení výrobků v případě nesouladu s tímto nařízením nebo příslušnými akty v přenesené pravomoci.

Článek 9

Postup na vnitrostátní úrovni pro nakládání s výrobky představujícími riziko

1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné důvody domnívat se, že výrobek, na nějž se vztahuje toto nařízení, představuje riziko z hlediska ochrany veřejného zájmu, na nějž se vztahuje toto nařízení, jako je environmentální hledisko a hledisko ochrany spotřebitele, provedou hodnocení, zda dotčený výrobek splňuje všechny požadavky týkající se označování energetickými štítky, které souvisejí s daným rizikem a jsou stanovené tímto nařízením nebo příslušnými akty v přenesené pravomoci. Dodavatelé a obchodníci za účelem tohoto hodnocení v nezbytné míře spolupracují s orgány dozoru nad trhem.

2. Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v odstavci 1 orgány dozoru nad trhem zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky stanovené tímto nařízením nebo příslušnými akty v přenesené pravomoci, uloží neprodleně jeho dodavateli, nebo případně obchodníkovi, aby přijal veškerá vhodná nápravná opatření k uvedení dotčeného výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo případně aby tento výrobek stáhl z trhu nebo z oběhu, a to v přiměřené lhůtě úměrné povaze rizika, kterou mohou stanovit.

Na opatření uvedená v tomto odstavci se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.

3. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesplnění požadavků uvedené v odstavci 2 netýká pouze území jejich členského státu, informují Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, jejichž provedení uložily dodavateli nebo obchodníkovi.

4. Dodavatel, nebo případně obchodník zajistí, aby byla přijata veškerá vhodná nápravná či omezující opatření v souladu s odstavcem 2, pokud jde o všechny dotčené výrobky, které dodal na trh v celé Unii.

5. Pokud dodavatel, nebo případně obchodník ve lhůtě uvedené v odstavci 2 nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem veškerá vhodná předběžná opatření k zákazu nebo omezení dostupnosti dotčeného výrobku na trhu daného členského státu nebo k jeho stažení z tohoto trhu nebo z oběhu.

6. Orgány dozoru nad trhem neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o opatřeních přijatých podle odstavce 5. Součástí uvedených informací jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména:

a) údaje nezbytné k identifikaci nevyhovujícího výrobku;

b) původ výrobku;

c) povaha údajného nesouladu a související rizika;

d) povaha a doba trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a stanovisko dodavatele, nebo případně obchodníka.

Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu skutečnost, že výrobek nesplňuje požadavky týkající se aspektů ochrany veřejného zájmu stanovené v tomto nařízení, nebo zda jsou důvodem nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 13, na nichž je založen předpoklad shody.

7. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil tento postup, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících údajích o nesouladu dotčeného výrobku, které mají k dispozici, a v případě nesouhlasu s oznámeným vnitrostátním opatřením o svých námitkách.

8. Pokud do 60 dnů od obdržení informací uvedených v odstavci 6 žádný členský stát ani Komise nevznese námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem, považuje se opatření za důvodné.

9. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným výrobkem neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je například stažení dotčeného výrobku z jejich trhu.

Článek 10

Ochranný postup Unie

1. Pokud jsou po ukončení postupu stanoveného v čl. 9 odst. 4 a 5 vzneseny námitky proti opatření přijatému členským státem nebo pokud se Komise domnívá, že vnitrostátní opatření je v rozporu s právem Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s členským státem a příslušným dodavatelem, nebo případně obchodníkem, a provede hodnocení vnitrostátního opatření.

Na základě výsledků uvedeného hodnocení rozhodne Komise prostřednictvím prováděcího aktu, zda je vnitrostátní opatření důvodné a může navrhnout vhodné alternativní opatření. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 18 odst. 2.

2. Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o něm neprodleně uvědomí členské státy a dotyčného dodavatele nebo obchodníka.

3. Pokud je vnitrostátní opatření považováno za důvodné, přijmou všechny členské státy nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl nevyhovující výrobek stažen z jejich trhu, a informují o tom Komisi. Není-li vnitrostátní opatření považováno za důvodné, dotčený členský stát toto opatření zruší.

4. Pokud je vnitrostátní opatření považováno za důvodné a je-li nesoulad výrobku přisuzován nedostatkům v harmonizovaných normách, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 6 tohoto nařízení, použije Komise postup stanovený v článku 11 nařízení (EU) č. 1025/2012.

5. Nápravná či omezující opatření podle čl. 9 odst. 2, 4, 5 či 9 nebo čl. 10 odst. 3 se vztahují na všechny kusy nevyhovujícího modelu a jemu rovnocenných modelů vyjma kusů, u nichž dodavatel prokáže, že požadavky splňují.

Článek 11

Zavádění štítků a změny stupnice štítků

1. V případě skupin výrobků uvedených v odstavcích 4 a 5 Komise změní stupnici štítků, které byly v platnosti ke dni 1. srpna 2017, s výhradou odstavců 4, 5 a odstavců 8 až 12.

Odchylně od požadavku dosažení významných úspor energie a nákladů podle čl. 16 odst. 3 písm. b), nelze-li změnou stupnice takových úspor dosáhnout, zajistí se alespoň homogenní stupnice A až G.

2. Jestliže pro určitou skupinu výrobků neexistuje štítek ke dni 1. srpna 2017, může Komise s výhradou odstavců 8 až 12 štítky zavést.

3. Komise může dále změnit stupnici štítků, jejichž stupnice byla změněna v souladu s odstavcem 1 nebo jež byly zavedeny v souladu s odstavcem 2, jsou-li splněny podmínky odst. 6 písm. a) nebo b) a s výhradou odstavců 8 až 12.

4. Za účelem zajištění homogenní stupnice A až G přijme Komise do 2. srpna 2023 akty v přenesené pravomoci podle článku 16 tohoto nařízení s cílem doplnit toto nařízení zavedením štítků se změněnou stupnicí A až G pro skupiny výrobků, na něž se vztahují akty v přenesené pravomoci přijaté na základě směrnice 2010/30/EU, aby mohly být štítky se změněnou stupnicí vystaveny v obchodech i na internetu osmnáct měsíců po dni vstupu aktů v přenesené pravomoci přijatých na základě tohoto nařízení v platnost.

Při určování pořadí skupin výrobků, jejichž stupnice má být změněna, vezme Komise v úvahu podíl výrobků v nejvyšších třídách.

5. Odchylně od odstavce 4 Komise:

a) předloží do 2. srpna 2025 přezkumy pro skupiny výrobků, na něž se vztahují nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013, (EU) č. 812/2013 a (EU) 2015/1187, za účelem změny jejich stupnice a je-li to vhodné, přijme do 2. srpna 2026 akty v přenesené pravomoci podle článku 16 tohoto nařízení s cílem doplnit toto nařízení zavedením štítků se změněnou stupnicí A až G.

V každém případě musí být akty v přenesené pravomoci zavádějící štítky se změněnou stupnicí A až G přijaty do 2. srpna 2030;

b) přijme do 2. listopadu 2018 akty v přenesené pravomoci podle článku 16 tohoto nařízení s cílem doplnit toto nařízení zavedením štítků se změněnou stupnicí A až G pro skupiny výrobků, na něž se vztahují nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 (15), (EU) č. 1060/2010 (16), (EU) č. 1061/2010 (17), (EU) č. 1062/2010 (18) a (EU) č. 874/2012 (19) a směrnice 96/60/ES, aby mohly být štítky se změněnou stupnicí vystaveny v obchodech i na internetu dvanáct měsíců po datu vstupu uvedených aktů v platnost.

6. Pokud jde o výrobky, u nichž může Komise dále změnit stupnici štítků v souladu s odstavcem 3, provede Komise přezkum štítku za účelem změny stupnice, pokud se domnívá, že:

a) 30 % kusů modelů patřících do skupiny výrobků prodaných na trhu Unie spadá do nejvyšší energetické třídy A a lze očekávat další technologický vývoj, nebo

b) 50 % kusů modelů patřících do skupiny výrobků prodaných na trhu Unie spadá do dvou nejvyšších energetických tříd A a B a lze očekávat další technologický vývoj.

7. Jsou-li podmínky odst. 6 písm. a) nebo b) podle jejího odhadu splněny, provede Komise studii za účelem přezkumu.

Nejsou-li uvedené podmínky pro určitou skupinu výrobků splněny do osmi let ode dne vstupu příslušného aktu v přenesené pravomoci v platnost, Komise zjistí, které případné překážky brání tomu, aby štítek plnil svou úlohu.

V případě nových štítků vypracuje přípravnou studii vycházející z orientačního seznamu skupin výrobků uvedeného v pracovním plánu.

Komise dokončí studii za účelem přezkumu a konzultačnímu fóru předloží výsledky a případně návrh aktu v přenesené pravomoci do 36 měsíců ode dne, k němuž odhadla, že jsou splněny podmínky odst. 6 písm. a) nebo b). Konzultační fórum odhad a studii projedná.

8. Při zavedení štítku nebo změně stupnice Komise zajistí, aby se v okamžiku zavedení štítku očekávalo, že do energetické třídy A nebudou spadat žádné výrobky, a aby odhadovaná doba, po jejímž uplynutí bude do uvedené třídy spadat většina modelů, činila nejméně deset let.

9. Odchylně od odstavce 8 v případech, kdy se očekává rychlejší technologický vývoj, stanoví Komise požadavky tak, aby se v okamžiku zavedení štítku očekávalo, že do energetických tříd A a B nebudou spadat žádné výrobky.

10. Pokud v rámci dané skupiny výrobků již není dále dovoleno uvádět na trh nebo do provozu modely zařazené do energetických tříd E, F nebo G s ohledem na prováděcí opatření týkající se ekodesignu přijaté podle směrnice 2009/125/ES, dotčená třída či třídy se na štítku vyznačí šedě, jak stanoví příslušný akt v přenesené pravomoci. Štítek se šedě vyznačenými třídami se použije pouze pro nové kusy výrobku uvedené na trh nebo do provozu.

11. Pokud není z technických důvodů možné vymezit sedm energetických tříd, které odpovídají významné úspoře energie a nákladů z pohledu zákazníka, může štítek odchylně od čl. 2 bodu 14 obsahovat méně tříd. V takovém případě je zachováno barevné spektrum energetického štítku od tmavě zelené po červenou.

12. Komise vykonává pravomoci a povinnosti, které jí jsou na základě tohoto článku svěřeny, v souladu s článkem 16.

13. Je-li podle odstavců 1 nebo 3 změněna stupnice na štítku:

a) dodavatel v období začínajícím čtyři měsíce přede dnem stanoveným v příslušném aktu v přenesené pravomoci pro počátek vystavování štítku se změněnou stupnicí poskytuje při uvedení výrobku na trh obchodníkovi jak stávající štítky, tak štítky se změněnou stupnicí a informační listy výrobku.

Odchylně od prvního pododstavce tohoto písmene, pokud stávající štítek a štítek se změněnou stupnicí vyžadují odlišné zkoušky modelu, nemusí dodavatel poskytovat stávající štítek u kusů modelu uvedených na trh nebo do provozu během období čtyř měsíců přede dnem stanoveným v příslušném aktu v přenesené pravomoci pro počátek vystavování štítku se změněnou stupnicí, pokud před začátkem tohoto období čtyř měsíců nebyly uvedeny na trh nebo do provozu žádné kusy téhož modelu nebo rovnocenných modelů. V takovém případě nesmí obchodník tyto kusy nabízet ke koupi před uvedeným dnem. Dodavatel o tom co nejdříve uvědomí dotčeného obchodníka, a to i v případech, kdy dotyčné kusy zahrnuje do svých nabídek obchodníkům;

b) dodavatel u výrobků uvedených na trh nebo do provozu před začátkem zmíněného období čtyř měsíců poskytuje štítky se změněnou stupnicí od počátku uvedeného období na žádost obchodníka v souladu s čl. 3 odst. 2. Pro tyto výrobky obchodník získá štítek se změněnou stupnicí podle čl. 5 odst. 2.

Odchylně od prvního pododstavce tohoto písmene:

i) obchodník, který pro kusy ve svých zásobách není schopen získat štítek se změněnou stupnicí v souladu s prvním pododstavcem tohoto písmene, protože dodavatel ukončil svou činnost, může prodávat tyto kusy výhradně se štítky s nezměněnou stupnicí až po dobu devíti měsíců ode dne stanoveného v příslušném aktu v přenesené pravomoci pro počátek vystavování štítku se změněnou stupnicí, nebo

ii) vyžadují-li štítek s nezměněnou stupnicí a štítek se změněnou stupnicí odlišné zkoušky modelu, je dodavatel osvobozen od povinnosti poskytovat štítek se změněnou stupnicí pro kusy uvedené na trh nebo do provozu

Nahrávám...
Nahrávám...