dnes je 19.5.2024

Input:

2016/1952, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny

7.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2016.1952
2016/1952, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny

Úřední věstník Evropské unie

Úplné znění doporučení (EU) č. 2016/1952.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Konkurenceschopnost, udržitelnost a energetická bezpečnost jsou obecnými cíli silné energetické unie s progresivní politikou v oblasti změny klimatu.

(2) Vysoce kvalitní, srovnatelné, aktuální, spolehlivé a harmonizované údaje o cenách zemního plynu a elektřiny účtovaných konečným spotřebitelům jsou nezbytné pro tvorbu politiky energetické unie a pro monitorování energetických trhů členských států.

(3) Cílem tohoto nařízení je zajišťovat společný rámec pro evropské statistiky na podporu energetických politik, zejména za účelem vytvoření plně integrovaného vnitřního trhu s energií pro zákazníky. Ke zlepšení integrace trhu by měla být zajištěna větší transparentnost nákladů a cen energie, jakož i míry veřejné podpory. Toto nařízení nevyžaduje žádnou harmonizaci struktury cen či poplatků ve všech členských státech.

(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES (2) poskytovala dosud společný rámec pro tvorbu, předávání a šíření srovnatelných statistik cen zemního plynu a elektřiny účtovaných průmyslovým zákazníkům v Unii.

(5) Shromažďování údajů o cenách zemního plynu a elektřiny účtovaných konečným spotřebitelům v sektoru domácností bylo dosud prováděno na základě dobrovolných dohod.

(6) Kvůli rostoucí složitosti vnitřního trhu s energií je stále obtížnější získat spolehlivé a aktuální údaje o cenách zemního plynu a elektřiny při neexistenci právně závazných povinností tyto údaje poskytovat, zejména v případě sektoru domácností.

(7) Aby bylo zajištěno vykazování vysoce kvalitních údajů o cenách pro sektor domácností i pro sektor mimo domácnosti, mělo by být shromažďování obou druhů údajů upraveno legislativním aktem.

(8) Ve většině členských států jsou údaje o přepravních a přenosových soustavách k dispozici od energetických regulačních orgánů. Počet subjektů podílejících se na sestavování údajů o distribučních nákladech je nicméně mnohem vyšší a má se za to, že v některých členských státech je vykazování údajů obtížnější. Vzhledem k významu distribučních nákladů a k potřebě transparentnosti v této záležitosti by mělo shromažďování údajů o cenách zemního plynu a elektřiny probíhat podle zavedených postupů v Evropském statistickém systému.

(9) Systém spotřebitelských pásem, který používá Komise (Eurostat) ve svých cenových publikacích, by měl zajistit transparentnost trhu a všeobecné šíření jiných než důvěrných údajů o cenách a měl by umožňovat výpočet evropských souhrnných ukazatelů.

(10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (3) je referenčním rámcem pro evropské statistiky. Uvedené nařízení stanoví, že statistické údaje je nutné shromažďovat v souladu se zásadami nestrannosti, transparentnosti, spolehlivosti, objektivity, profesionální nezávislosti a efektivity nákladů a je nutné zároveň chránit statistickou důvěrnost.

(11) Členské státy by měly sestavovat údaje o cenách zemního plynu a elektřiny s použitím zdrojů a metod, které jsou pro poskytování požadovaných informací nejvhodnější.

(12) Údaje o cenách zemního plynu a elektřiny účtovaných konečným spotřebitelům by měly umožnit srovnání s cenami jiných energetických komodit.

(13) V rámci standardního vykazování by měly být poskytovány informace o shromažďování údajů o cenách a o kvalitě těchto údajů.

(14) Základní součástí statistik o cenách zemního plynu a elektřiny jsou podrobné údaje o rozdělení spotřebitelských pásem a jejich příslušných tržních podílech.

(15) Analýzu cen lze provést pouze tehdy, pokud členské státy poskytují vysoce kvalitní úřední statistiky týkající se různých složek a dílčích složek cen zemního plynu a elektřiny. Revidovaná metodika pro podrobné členění složek a dílčích složek cen zemního plynu a elektřiny účtovaných konečným spotřebitelům umožní analyzovat dopad různých aspektů na konečné ceny.

(16) Údaje o cenách a podmínkách prodeje konečným spotřebitelům poskytnuté Komisi (Eurostatu) a rozdělení celkového počtu konečných spotřebitelů podle spotřebitelských pásem by měly obsahovat veškeré nezbytné informace, které umožní Komisi rozhodnout o vhodných opatřeních či návrzích v souvislosti s energetickou politikou.

(17) Pro zajištění transparentnosti cen má zásadní význam dobrá znalost daní, poplatků a odvodů v každém členském státě. Bylo zjištěno, že je důležité podrobné členění údajů o nákladech na sítě, daních, poplatcích a odvodech.

(18) Členské státy, v nichž je spotřeba zemního plynu v porovnání s konečnou spotřebou energie v domácnostech nízká, by měly být zproštěny povinnosti poskytovat údaje o cenách zemního plynu pro konečné zákazníky v domácnostech.

(19) S cílem zvýšit spolehlivost údajů by Komise (Eurostat) společně s členskými státy měla posoudit a v případě potřeby zpřesnit metodiku shromažďování a zpracovávání údajů v souladu se správním rámcem pro statistiku. Proto by měly být pravidelně vypracovávány zprávy o kvalitě a prováděna hodnocení kvality údajů o cenách.

(20) Na základě odůvodněné žádosti členského státu by měla mít Komise právo tomuto členskému státu udělit výjimky týkající se specifických povinností, v jejichž případě použití tohoto nařízení na statistický systém tohoto členského státu vyžaduje podstatné úpravy nebo by pravděpodobně vedlo k další výrazné zátěži respondentů.

(21) Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o formát údajů a postupy pro jejich předávání, o požadavky na zabezpečení technické kvality obsahu standardních zpráv o kvalitě, a o udělování výjimek. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (4).

(22) Jelikož cíle této směrnice, totiž vytvoření společného právního rámce pro systematickou tvorbu evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu jeho rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(23) Směrnice 2008/92/ES by proto měla být zrušena.

(24) Návrh byl konzultován s Výborem pro Evropský statistický systém,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví společný rámec pro vývoj, tvorbu a šíření srovnatelných evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny pro zákazníky v domácnostech a konečné zákazníky mimo domácnosti v Unii.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1) "závodní výrobci", "konečná spotřeba energie" a "domácnost" mají stejný význam jako v příloze A nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 (5);

2) "přenos", "distribuce", "zákazník", "konečný spotřebitel", "zákazník v domácnosti", "zákazník mimo domácnost" a "dodávka" v souvislosti s elektřinou mají stejný význam jako v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES (6);

3) "přeprava", "distribuce", "dodávky", "zákazník", "zákazník v domácnosti", "zákazník mimo domácnost" a "konečný spotřebitel" v souvislosti se zemním plynem mají stejný význam jako v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES (7);

4) "síťovou složkou" se rozumí kombinace nákladů na přepravní a distribuční sítě pro zemní plyn, jak je uvedeno v příloze I bodě 6, nebo kombinace nákladů na přenosové a distribuční sítě pro elektřinu, jak je uvedeno v příloze II bodě 5.

Článek 3

Zdroje údajů

Členské státy sestavují údaje o cenách zemního plynu a elektřiny a jejich složkách a dílčích složkách týkajících se síťových nákladů, daní, poplatků a odvodů, jakož i o objemech spotřeby, v souladu s přílohami I a II. Při zohlednění zásad minimálního zatížení respondentů a administrativního zjednodušení bude využit jeden nebo více z těchto zdrojů:

a) statistická zjišťování;

b) administrativní zdroje;

c) jiné zdroje používající metody statistického odhadování.

Článek 4

Pokrytí

1. Členské státy zajistí, aby na základě shromažďování a sestavování údajů podle příloh I a II byly získány srozumitelné a srovnatelné vysoce kvalitní údaje, které reprezentativně odrážejí ceny a spotřebu zemního plynu a elektřiny v daných členských státech.

2. Členské státy nejsou povinny předávat údaje o cenách zemního plynu pro zákazníky v domácnostech, pokud je spotřeba zemního plynu v sektoru domácností nižší než 1,5 % konečné vnitrostátní spotřeby energie v sektoru domácností.

3. Nejméně jednou za tři roky Komise (Eurostat) přezkoumá, které členské státy nejsou povinny předávat údaje na základě odstavce 2.

Článek 5

Předávání údajů

1. Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) údaje stanovené v přílohách I a II.

2. Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví formát a postupy pro předávání údajů uvedených v přílohách I a II. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.

3. Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) statistiky do tří měsíců po skončení příslušného referenčního období.

Článek 6

Referenční období a četnost předávání údajů

1. Referenční období pro údaje stanovené v přílohách I a II jsou roční (leden až prosinec) nebo pololetní (leden až červen a červenec až prosinec). První referenční období začíná v roce 2017.

2. Četnost předávání je:

a) roční (u období leden až prosinec) pro údaje uvedené v příloze I bodě 6 písm. a) a bodě 7 a v příloze II bodě 5 písm. a) a bodě 6;

b) pololetní (u období leden až červen a červenec až prosinec) pro údaje uvedené v příloze I bodě 6 písm. b) a v příloze II bodě 5 písm. b).

Článek 7

Zabezpečování kvality

1. Členské státy zajistí kvalitu údajů poskytovaných v souladu s tímto nařízením. Za tímto účelem se použijí standardní kritéria kvality stanovená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

2. Členské státy informují Komisi (Eurostat) o veškerých změnách metodiky nebo jiných změnách, které by mohly významně ovlivnit statistiky cen zemního plynu a elektřiny, neprodleně a v každém případě nejpozději jeden měsíc poté, co daná změna nastane.

3. Každé tři roky předloží členské státy Komisi (Eurostatu) standardní zprávu o kvalitě údajů v souladu s kritérii kvality stanovenými v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009. Tyto zprávy musí obsahovat informace o rozsahu a shromažďování údajů, kritériích výpočtu, použité metodice a zdrojích použitých údajů a o veškerých jejich změnách.

4. Komise (Eurostat) posoudí kvalitu poskytnutých údajů a použije toto hodnocení a analýzu ze zpráv o kvalitě uvedených v odstavci 3 k tomu, aby připravila a zveřejnila zprávu o kvalitě evropských statistik, na které se vztahuje toto nařízení.

5. Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví požadavky na zabezpečení technické kvality obsahu zpráv o kvalitě podle odstavce 3 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.

Článek 8

Šíření

Komise (Eurostat) zveřejní statistiky cen zemního plynu a elektřiny nejpozději pět měsíců po skončení každého referenčního období.

Článek 9

Výjimky

1. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů udělit výjimky ze specifických povinností, v jejichž případě použití tohoto nařízení na statistický systém členského státu vyžaduje podstatné úpravy nebo by vedlo pravděpodobně k další výrazné zátěži respondentů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.

2. Pro účely odstavce 1 podá dotčený členský stát Komisi řádně odůvodněnou žádost do 8. srpna 2017.

3. Výjimky udělené podle odstavce 1 zůstanou v platnosti po co nejkratší dobu a v žádném případě ne déle než tři roky.

4. Členský stát, kterému byla udělena výjimka podle odstavce 1, uplatňuje po dobu jejího trvání příslušná ustanovení směrnice 2008/92/ES.

Článek 10

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 11

Zrušení směrnice 2008/92/ES

1. Směrnice 2008/92/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. března 2017.

2. Aniž je dotčen odstavec 1 tohoto článku, použije se i nadále směrnice 2008/92/ES za podmínek stanovených v článku 9 tohoto nařízení.

3. Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 26. října 2016.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

I. LESAY

(1) Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. září 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 13. října 2016.

(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES ze dne 22. října 2008 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (Úř. věst. L 298, 7.11.2008, s. 9).

(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o

Nahrávám...
Nahrávám...