dnes je 17.6.2024

Input:

2016/1719, Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu, k 15. 3. 2021

15.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2016.1719
2016/1719, Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu, k 15. 3. 2021

Úřední věstník Evropské unie

Úplné znění doporučení (EU) č. 2016/1719.

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1719

ze dne 26. září 2016,

kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 259 27.9.2016, s. 42)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
►M1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/280 ze dne 22. února 2021,   L 62 24 23.2.2021

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1719

ze dne 26. září 2016,

kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu

(Text s významem pro EHP)

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro přidělování kapacity mezi zónami na dlouhodobém trhu, vytvoření společné metodiky pro stanovení dlouhodobé kapacity mezi zónami, vytvoření jednotné platformy pro přidělování na evropské úrovni, kde se budou nabízet dlouhodobá přenosová práva, a pro možnost vracet dlouhodobá přenosová práva k následnému přidělení kapacity na dlouhodobém trhu nebo je převádět mezi účastníky trhu.

2. Toto nařízení se vztahuje na všechny přenosové soustavy a všechna propojení v Unii s výjimkou přenosových soustav na ostrovech, které nejsou pomocí propojovacích vedení připojeny k ostatním přenosovým soustavám.

3. V členských státech, v nichž působí více než jeden provozovatel přenosové soustavy, se toto nařízení vztahuje na všechny provozovatele přenosových soustav v rámci daného členského státu. Pokud provozovatel přenosové soustavy nemá funkci, která je relevantní pro plnění jedné nebo více povinností podle tohoto nařízení, mohou členské státy stanovit, aby odpovědnost za plnění těchto povinností byla svěřena jednomu nebo několika různým konkrétním provozovatelům přenosových soustav.

4. K jednotné platformě pro přidělování lze otevřít přístup organizátorům trhu a provozovatelům přenosových soustav, kteří působí ve Švýcarsku, za podmínky, že byla do vnitrostátních právních předpisů této země zapracována hlavní ustanovení právních předpisů Unie o trhu s elektřinou a že je mezi Unií a Švýcarskem uzavřena mezivládní dohoda o spolupráci v oblasti elektřiny.

5. Za předpokladu, že byly splněny podmínky stanovené v odstavci 4, rozhodne o zapojení Švýcarska do jednotné platformy pro přidělování Komise na základě stanoviska vydaného agenturou. Práva a povinnosti švýcarských provozovatelů přenosových soustav, kteří se zapojí do jednotné platformy pro přidělování, musí být v souladu s právy a povinnostmi provozovatelů přenosových soustav působících v Unii, aby se zajistilo hladké fungování přidělování dlouhodobých přenosových práv zavedeného na úrovni Unie a rovné podmínky pro všechny zainteresované strany.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 2 nařízení (ES) č. 714/2009, článku 2 nařízení (EU) 2015/1222, článku 2 nařízení Komise (EU) č. 543/2013 (4) a rovněž článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES (5).

Dále se rozumí:

1) "přidělováním kapacity na dlouhodobém trhu" alokace dlouhodobé kapacity mezi zónami prostřednictvím aukce před denním časovým rámcem;

2) "dlouhodobým přenosovým právem" fyzické přenosové právo nebo finanční přenosové právo – opce nebo finanční přenosové právo – závazek získané při přidělování kapacity na dlouhodobém trhu;

3) "pravidly pro přidělování" pravidla pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu uplatňovaná jednotnou platformou pro přidělování;

4) "jednotnou platformou pro přidělování" evropská platforma zřízená všemi provozovateli přenosových soustav za účelem přidělování kapacity na dlouhodobém trhu;

5) "aukcí" proces, jehož prostřednictvím je dlouhodobá kapacita mezi zónami nabízena a přidělována účastníkům trhu, kteří předkládají nabídky;

6) "zásadou využití nebo prodeje" zásada, podle níž je kapacita mezi zónami odpovídající fyzickým přenosovým právům, jež byla zakoupena, ale nebyla nominována, automaticky dána k dispozici pro přidělování denní kapacity a podle níž držitel těchto fyzických přenosových práv obdrží od provozovatelů přenosových soustav úhradu;

7) "nominací" oznámení, kterým se příslušným provozovatelům přenosových soustav ohlašuje využití dlouhodobé kapacity mezi zónami držitelem fyzických přenosových práv a jeho protistranou nebo pověřenou třetí osobou;

8) "pravidly nominace" pravidla týkající se oznámení, kterým se příslušným provozovatelům přenosových soustav ohlašuje využití dlouhodobé kapacity mezi zónami držitelem fyzických přenosových práv a jeho protistranou nebo pověřenou třetí osobou;

9) "tržním rozpětím" rozdíl mezi hodinovými cenami obou dotčených nabídkových zón na denním trhu na příslušný obchodní interval v konkrétním směru;

10) "pravidly pro poskytování kompenzace" pravidla, na jejichž základě každý provozovatel přenosové soustavy, jenž je odpovědný za hranici nabídkové zóny, na níž byla přidělena dlouhodobá přenosová práva, poskytuje kompenzaci držitelům přenosových práv za omezení dlouhodobých přenosových práv.

Článek 3

Cíle přidělování kapacity na dlouhodobém trhu

Cílem tohoto nařízení je:

a) podpora efektivního dlouhodobého obchodování mezi zónami, při kterém mají účastníci trhu možnost dlouhodobého zajištění mezi zónami;

b) optimalizace výpočtu a přidělování dlouhodobé kapacity mezi zónami;

c) zajištění nediskriminačního přístupu k dlouhodobé kapacitě mezi zónami;

d) zajištění spravedlivého a nediskriminačního zacházení s provozovateli přenosových soustav, agenturou, regulačními orgány a účastníky trhu;

e) respektování potřeby spravedlivého a řádného přidělování kapacity na dlouhodobém trhu a řádné tvorby cen;

f) zajištění a posílení transparentnosti a spolehlivosti informací o přidělování kapacity na dlouhodobém trhu;

g) přispívání k efektivnímu dlouhodobému provozu a rozvoji elektroenergetické přenosové soustavy a elektroenergetiky v Unii.

▼M1

Článek 4

Přijetí podmínek nebo metodik

1. Provozovatelé přenosových soustav vypracují podmínky nebo metodiky vyžadované tímto nařízením a předloží je v odpovídajících lhůtách stanovených v tomto nařízení ke schválení agentuře, nebo příslušným regulačním orgánům. Za výjimečných okolností, zejména v případech, kdy není možné lhůtu dodržet vzhledem k okolnostem mimo sféru působnosti provozovatelů přenosových soustav, může lhůty pro podmínky nebo metodiky prodloužit u postupů podle odstavce 6 agentura a u postupů podle odstavce 7 společně všechny příslušné regulační orgány. Musí-li návrh podmínek nebo metodik podle tohoto nařízení vypracovat a odsouhlasit více než jeden provozovatel přenosové soustavy, musí zúčastnění provozovatelé přenosových soustav úzce spolupracovat. Provozovatelé přenosových soustav za pomoci sítě ENTSO pro elektřinu pravidelně informují příslušné regulační orgány a agenturu o pokroku při vypracovávání těchto podmínek nebo metodik.

2. Pokud provozovatelé přenosových soustav, kteří rozhodují o návrzích podmínek nebo metodik uvedených v odstavci 6, nedokážou dosáhnout dohody, rozhodnou na základě hlasování kvalifikovanou většinou. Kvalifikovaná většina pro návrhy v souladu s odstavcem 6 vyžaduje tuto většinu:

a) provozovatelů přenosových soustav, kteří zastupují nejméně 55 % členských států, a

b) provozovatelů přenosových soustav zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva Unie.

U rozhodnutí o návrzích podmínek nebo metodik uvedených v odstavci 6 tvoří blokační menšinu provozovatelé přenosových soustav, kteří zastupují nejméně čtyři členské státy, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou.

U rozhodnutí provozovatelů přenosových soustav o návrzích podmínek nebo metodik uvedených v odstavci 6 se za každý členský stát přidělí jeden hlas. Působí-li na území členského státu více provozovatelů přenosových soustav, rozdělí mezi ně členský stát hlasovací práva.

3. Pokud provozovatelé přenosových soustav, kteří rozhodují o návrzích podmínek nebo metodik uvedených v odstavci 7, nedokážou dosáhnout dohody a pokud jsou dotčené regiony složeny z více než pěti členských států, rozhodnou hlasováním kvalifikovanou většinou. Kvalifikovaná většina pro návrhy v souladu s odstavcem 7 vyžaduje tuto většinu:

a) provozovatelů přenosových soustav, kteří zastupují nejméně 72 % dotčených členských států, a

b) provozovatelů přenosových soustav zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva dotčeného regionu.

U rozhodnutí o návrzích podmínek nebo metodik uvedených v odstavci 7 tvoří blokační menšinu alespoň minimální počet provozovatelů přenosových soustav zastupujících více než 35 % obyvatelstva zúčastněných členských států a navíc provozovatelé přenosových soustav zastupující nejméně jeden další dotčený členský stát, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou.

O návrzích podmínek nebo metodik uvedených v odstavci 7, pokud se týkají regionů tvořených pěti nebo méně členskými státy, rozhodují provozovatelé přenosových soustav na základě konsenzu.

U rozhodnutí provozovatelů přenosových soustav o návrzích podmínek nebo metodik uvedených v odstavci 7 se za každý členský stát přidělí jeden hlas. Působí-li na území členského státu více provozovatelů přenosových soustav, rozdělí mezi ně členský stát hlasovací práva.

4. Nepředloží-li provozovatelé přenosových soustav původní nebo pozměněný návrh podmínek nebo metodik příslušným národním regulačním orgánům nebo agentuře v souladu s odstavci 6 a 7 nebo 11 ve lhůtách stanovených v tomto nařízení, poskytnou příslušným regulačním orgánům a agentuře příslušné pracovní verze návrhů podmínek nebo metodik a vysvětlí, co bránilo dosažení dohody. Agentura nebo všechny příslušné regulační orgány společně podniknou vhodné kroky k přijetí požadovaných podmínek nebo metodik v souladu s odstavci 6 nebo 7, a to například požadavkem na změny nebo revizí a dokončením pracovních verzí podle tohoto odstavce, včetně případů, kdy pracovní verze nebyly předloženy, a schválí je.

5. Každý regulační orgán nebo v příslušných případech agentura odpovídá za schvalování podmínek nebo metodik uvedených v odstavcích 6 a 7. Před schválením podmínek nebo metodik agentura nebo příslušné regulační orgány provedou v případě potřeby revizi návrhů, a to po konzultaci s příslušnými provozovateli přenosových soustav s cílem zajistit, aby byly v souladu s účelem tohoto nařízení a přispívaly k integraci trhů, nediskriminaci, účinné hospodářské soutěži a řádnému fungování trhu.

6. Návrhy následujících podmínek nebo metodik a veškeré jejich změny schvaluje agentura:

a) metodika poskytování údajů o výrobě a zatížení podle článku 17;

b) metodika společného modelu sítě podle článku 18;

c) požadavky na jednotnou platformu pro přidělování podle článku 49;

d) harmonizovaná pravidla pro přidělování podle článku 51;

e) metodika rozdělování příjmu z přetížení podle článku 57;

f) metodika společné úhrady nákladů na zřízení, rozvoj a provozování jednotné platformy pro přidělování podle článku 59;

g) metodika společné úhrady nákladů vzniklých v souvislosti se zajišťováním závaznosti a úhrady za dlouhodobá přenosová práva podle článku 61.

7. Návrhy následujících podmínek nebo metodik a veškeré jejich změny schvalují všechny regulační orgány dotčeného regionu:

a) metodika výpočtu kapacity podle článku 10;

b) metodika rozdělování kapacity mezi zónami podle článku 16;

c) regionální parametry dlouhodobých přenosových práv podle článku 31;

d) zavedení záložních postupů podle článku 42;

e) regionální požadavky na harmonizovaná pravidla pro přidělování podle článku 52, včetně regionálních pravidel pro poskytování kompenzace podle článku 55.

8. Návrh podmínek nebo metodik musí obsahovat návrh harmonogramu jejich zavádění a popis jejich očekávaného vlivu na cíle tohoto nařízení. Návrhy podmínek nebo metodik, které musí být schváleny několika nebo všemi regulačními orgány podle odstavce 7, se předloží agentuře do jednoho týdne od jejich předložení regulačním orgánům. Na žádost příslušných regulačních orgánů vydá agentura k návrhům podmínek nebo metodik do tří měsíců stanovisko.

9. Má-li o schválení podmínek nebo metodik v souladu s odstavcem 7 či o změně v souladu s odstavcem 11 rozhodnout více regulačních orgánů, příslušné regulační orgány spolu konzultují a úzce spolupracují a koordinují se za účelem dosažení dohody. Příslušné regulační orgány v příslušných případech zohlední stanovisko agentury. O předložených podmínkách nebo metodikách podle odstavců 6 a 7 rozhodnou regulační orgány nebo agentura, pokud k tomu má pravomoc, a to do šesti měsíců poté, co je agentura nebo v příslušných případech poslední dotčený regulační orgán obdrží. Lhůta začíná běžet v den následující po dni, v němž byl návrh předložen agentuře podle odstavce 6 nebo poslednímu dotčenému regulačnímu orgánu podle odstavce 7.

10. Pokud regulační orgány nedokážou dosáhnout dohody ve lhůtě uvedené v odstavci 9 nebo předloží společnou žádost nebo na žádost agentury v souladu s čl. 5 odst. 3 třetím pododstavcem nařízení (EU) 2019/942, rozhodne v souladu s čl. 5 odst. 3 a čl. 6 odst. 10 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2019/942 o předložených návrzích podmínek nebo metodik do šesti měsíců agentura.

11. V případě, že agentura nebo všechny příslušné regulační orgány společně podmíní schválení podmínek nebo metodik předložených podle odstavců 6 a 7 provedením nějaké změny, předloží příslušní provozovatelé přenosových soustav ke schválení návrh změněných podmínek nebo metodik do dvou měsíců od doby, kdy agentura nebo regulační orgány požadavek na změnu vznesly. O změněných podmínkách nebo metodikách rozhodnou příslušné regulační orgány nebo agentura do dvou měsíců od jejich předložení. Pokud příslušné regulační orgány nedokážou dosáhnout dohody o podmínkách nebo metodikách podle odstavce 7 ve dvouměsíční lhůtě nebo předloží společnou žádost nebo na žádost agentury v souladu s čl. 5 odst. 3 třetím pododstavcem nařízení (EU) 2019/942, rozhodne v souladu s čl. 5 odst. 3 a čl. 6 odst. 10 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2019/942 o změněných podmínkách nebo metodikách do šesti měsíců agentura. Pokud příslušní provozovatelé přenosových soustav návrh změněných podmínek nebo metodik nepředloží, použije se postup podle odstavce 4.

12. Agentura nebo regulační orgány společně, pokud odpovídají za přijetí podmínek nebo metodik v souladu s odstavci 6 a 7, mohou požádat o návrh změn těchto podmínek nebo metodik a stanovit lhůtu pro předložení těchto návrhů. Provozovatelé přenosových soustav odpovědní za vypracování návrhů podmínek nebo metodik mohou změny navrhnout regulačním orgánům a agentuře.

Návrhy na změnu podmínek nebo metodik se předkládají ke konzultaci postupem podle článku 6 a schvalují se postupem podle tohoto článku.

13. Provozovatelé přenosových soustav odpovědní za stanovení podmínek nebo metodik podle tohoto nařízení je po schválení agenturou nebo příslušnými regulačními orgány nebo po jejich stanovení, pokud není toto schválení požadováno, zveřejní na internetu, ledaže jsou tyto informace považovány v souladu s článkem 7 za důvěrné.

▼B

Článek 5

Zapojení zainteresovaných stran

Agentura v úzké spolupráci se sítí ENTSO pro elektřinu zajistí zapojení zainteresovaných stran, pokud jde o přidělování kapacity na dlouhodobém trhu a další aspekty provádění tohoto nařízení. Zajistí mimo jiné pravidelná setkání se zainteresovanými stranami, aby bylo možné poukázat na problémy a navrhnout zlepšení, zejména pokud jde o fungování a rozvoj přidělování kapacity na dlouhodobém trhu, včetně harmonizace pravidel pro aukce. Tato setkání nenahrazují konzultace se zainteresovanými stranami podle článku 6.

Článek 6

Konzultace

1. Provozovatelé přenosových soustav odpovědní za předložení návrhů podmínek nebo metodik nebo jejich změn podle tohoto nařízení konzultují pracovní verze těchto návrhů podmínek nebo metodik se zainteresovanými stranami, včetně příslušných orgánů každého členského státu, je-li tak v tomto nařízení výslovně stanoveno. Doba konzultace nesmí být kratší než jeden měsíc.

2. Návrhy podmínek nebo metodik, které provozovatelé přenosových soustav předkládají na úrovni Unie, musí být zveřejněny a předloženy ke konzultaci na úrovni Unie. Návrhy, které provozovatelé přenosových soustav předkládají na regionální úrovni, musí být předloženy ke konzultaci přinejmenším na regionální úrovni. Strany, které předkládají návrhy na dvoustranné nebo mnohostranné úrovni, musí konzultovat přinejmenším s dotčenými členskými státy.

3. Subjekty, které jsou za návrh podmínek nebo metodik odpovědné, musí – před jeho předložením ke schválení regulačními orgány, pokud to článek 4 vyžaduje, nebo ve všech ostatních případech před jeho zveřejněním – vzít náležitě v úvahu názory zainteresovaných stran vzešlé z konzultací vedených podle odstavce 1. Ve všech případech musí být vypracováno jasné a důkladné odůvodnění, proč názory vzešlé z konzultací byly, či nebyly do návrhu zahrnuty; toto odůvodnění se včas zveřejní před zveřejněním návrhu podmínek nebo metodik, nebo současně s ním.

Článek 7

Povinnost mlčenlivosti

1. Na veškeré důvěrné informace přijaté, vyměňované nebo předané podle tohoto nařízení se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle odstavců 2, 3 a 4.

2. Povinnost mlčenlivosti platí pro všechny osoby, na které se vztahuje toto nařízení.

3. Žádné důvěrné informace, které osoby uvedené v odstavci 2 získaly při plnění svých povinností, nesmí být poskytnuty jiné osobě ani orgánu, aniž jsou dotčeny případy, na které se vztahuje vnitrostátní právo, jiná ustanovení tohoto nařízení nebo jiné příslušné právní předpisy Unie.

4. Aniž jsou dotčeny případy, na které se vztahuje vnitrostátní právo nebo právo Unie, mohou regulační orgány, subjekty nebo osoby, které přijímají důvěrné informace podle tohoto nařízení, použít tyto informace pouze k plnění svých úkolů podle tohoto nařízení.

HLAVA II
POŽADAVKY NA PODMÍNKY A METODIKY

Článek 8

Regiony pro výpočet kapacity

Pro účely tohoto nařízení se regiony pro výpočet kapacity rozumí regiony stanovené podle článku 15 nařízení Komise (EU) 2015/1222.

Článek 9

Časové rámce pro výpočet kapacity

Všichni provozovatelé přenosových soustav v každém regionu pro výpočet kapacity zajistí, aby se dlouhodobá kapacita mezi zónami vypočítávala při každém přidělování kapacity na dlouhodobém trhu a alespoň pro roční a měsíční časové rámce.

Oddíl 2
Metodika výpočtu kapacity

Článek 10

Metodika výpočtu kapacity

1. Nejpozději šest měsíců po schválení společné metodiky koordinovaného výpočtu kapacity podle čl. 9 odst. 7 nařízení (EU) 2015/1222 předloží všichni provozovatelé přenosových soustav v každém regionu pro výpočet kapacity návrh společné metodiky výpočtu kapacity pro dlouhodobé časové rámce v daném regionu. Tento návrh se předloží ke konzultaci podle článku 6.

2. V této společné metodice výpočtu kapacity se použije buď přístup založený na koordinované čisté přenosové kapacitě, nebo přístup založený na fyzikálních tocích.

3. Tato metodika výpočtu kapacity musí být slučitelná s metodikou výpočtu kapacity stanovenou pro denní a vnitrodenní časové rámce podle čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2015/1222.

4. Je třeba vzít v úvahu neurčitosti související s dlouhodobými časovými rámci pro výpočet kapacity při uplatňování:

a) analýzy bezpečnosti založené na více scénářích a využívající vstupní údaje pro výpočet kapacity, přístup k výpočtu kapacity podle čl. 21 odst. 1 písm. b) a validaci kapacity mezi zónami podle čl. 21 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2015/1222; nebo

b) statistického přístupu založeného na historické kapacitě mezi zónami v případě denního či vnitrodenního časového rámce, pokud lze prokázat, že tento přístup může:

i) zvýšit efektivitu metodiky výpočtu kapacity;

ii) lépe než analýza bezpečnosti podle odst. 4 písm. a) zohlednit neurčitosti ve výpočtu dlouhodobé kapacity mezi zónami;

iii) zvýšit ekonomickou efektivitu při stejné úrovni bezpečnosti provozu soustavy.

5. Všichni provozovatelé přenosových soustav v každém regionu pro výpočet kapacity mohou v případě dlouhodobých časových rámců pro výpočet kapacity společně uplatňovat přístup založený na fyzikálních tocích, a to za následujících podmínek:

a) přístup založený na fyzikálních tocích vede v daném regionu pro výpočet kapacity ke zvýšení ekonomické efektivity při stejné úrovni bezpečnosti provozu soustavy;

b) transparentnost a přesnost výsledků na základě fyzikálních toků byla v daném regionu pro výpočet kapacity potvrzena;

c) provozovatelé přenosových soustav poskytnou účastníkům trhu šest měsíců na přizpůsobení jejich procesů.

6. V případě, že se pro účely vypracování metodiky výpočtu kapacity v regionu pro výpočet kapacity uplatní analýza bezpečnosti založená na více scénářích, platí požadavky na vstupní údaje pro výpočet kapacity, přístup k výpočtu kapacity a validaci kapacity mezi zónami, které stanoví čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2015/1222, podle okolností s výjimkou čl. 21 odst. 1 písm. a) bodu iv).

7. Při vypracovávání metodiky výpočtu kapacity se vezmou v úvahu požadavky na záložní postupy a požadavek stanovený v čl. 21 odst. 3 nařízení (EU) 2015/1222.

Článek 11

Metodika stanovení spolehlivostní rezervy

Návrh společné metodiky výpočtu kapacity musí zahrnovat metodiku stanovení spolehlivostní rezervy, která musí splňovat požadavky stanovené v článku 22 nařízení (EU) 2015/1222.

Článek 12

Metodiky stanovení limitů provozní bezpečnosti a kontingencí

Návrh společné metodiky výpočtu kapacity musí zahrnovat metodiky stanovení limitů provozní bezpečnosti a kontingencí, které musí splňovat požadavky stanovené v čl. 23 odst. 1 a 2 nařízení Komise (EU) 2015/1222.

Článek 13

Metodika stanovení klíčů pro rozložení výroby

Návrh společné metodiky výpočtu kapacity musí zahrnovat metodiku stanovení klíčů pro rozložení výroby, která musí splňovat požadavky stanovené v článku 24 nařízení (EU) 2015/1222.

Článek 14

Metodika stanovení nápravných opatření

Jsou-li při výpočtu dlouhodobé kapacity zohledněna nápravná opatření, zajistí každý provozovatel přenosové soustavy, aby tato nápravná opatření byla při provozu v reálném čase technicky k dispozici a aby splňovala požadavky stanovené v článku 25 nařízení (EU) 2015/1222.

Článek 15

Metodika validace kapacity mezi zónami

Návrh společné metodiky výpočtu kapacity musí zahrnovat metodiku validace kapacity mezi zónami, která musí splňovat požadavky stanovené v článku 26 nařízení (EU) 2015/1222.

Článek 16

Metodika rozdělování dlouhodobé kapacity mezi zónami

1. Nejpozději do předložení metodiky výpočtu kapacity podle článku 10 vypracují provozovatelé přenosových soustav každého regionu pro výpočet kapacity společně návrh metodiky koordinovaného rozdělování dlouhodobé kapacity mezi zónami mezi jednotlivé dlouhodobé časové rámce v daném regionu. Tento návrh se předloží ke konzultaci podle článku 6.

2. Metodika rozdělování dlouhodobé kapacity mezi zónami musí splňovat následující podmínky:

a) musí splňovat potřeby účastníků trhu v oblasti zajištění;

b) musí být v souladu s metodikou výpočtu kapacity;

c) nesmí vést k omezením v oblasti hospodářské soutěže, zejména pokud jde o přístup k dlouhodobým přenosovým právům.

Oddíl 3
Společný model sítě

Článek 17

Metodika poskytování údajů o výrobě a zatížení

1. Nejpozději šest měsíců po schválení metodiky poskytování údajů o výrobě a zatížení stanovené pro denní a vnitrodenní časové rámce podle čl. 9 odst. 6 nařízení (EU) 2015/1222 vypracují všichni provozovatelé přenosových soustav společně návrh jednotné metodiky poskytování údajů o výrobě a zatížení za účelem poskytování údajů o výrobě a zatížení potřebných pro vytvoření společného modelu sítě pro dlouhodobé časové rámce. Tento návrh se předloží ke konzultaci podle článku 6. Tato metodika zohlední a doplní metodiku poskytování údajů o výrobě a zatížení podle článku 16 nařízení (EU) 2015/1222.

2. Při vypracovávání metodiky poskytování údajů o výrobě a zatížení platí požadavky stanovené v článku 16 nařízení (EU) 2015/1222.

Článek 18

Metodika společného modelu sítě

1. Nejpozději šest měsíců po schválení metodiky společného modelu sítě stanovené pro denní a vnitrodenní časové rámce podle čl. 9 odst. 6 nařízení (EU) 2015/1222 vypracují všichni provozovatelé přenosových soustav společně návrh metodiky společného modelu sítě pro dlouhodobé časové rámce. Tato metodika se předloží ke konzultaci podle článku 6.

2. Tato metodika zohlední a doplní metodiku společného modelu sítě vypracovanou podle článku 17 nařízení (EU) 2015/1222. Tato metodika umožní vytvořit společný model sítě pro dlouhodobé časové rámce pro výpočet kapacity v regionech pro výpočet kapacity, ve kterých se uplatňuje analýza bezpečnosti založená na více scénářích podle článku 10.

3. Při vypracovávání metodiky společného modelu sítě platí požadavky stanovené v článku 17 nařízení (EU) 2015/1222.

Článek 19

Scénáře

1. Všichni provozovatelé přenosových soustav v regionech pro výpočet kapacity, ve kterých se uplatňuje analýza bezpečnosti založená na více scénářích podle článku 10, společně vypracují společný soubor scénářů, jež se použijí ve společném modelu sítě, pro každý dlouhodobý časový rámec pro výpočet kapacity.

2. Při vypracovávání společného souboru scénářů platí příslušné požadavky stanovené v článku 18 nařízení (EU) 2015/1222.

Článek 20

Individuální model sítě

Při vypracovávání individuálního modelu sítě pro dlouhodobý časový rámec pro výpočet kapacity v regionech pro výpočet kapacity, ve kterých se uplatňuje analýza bezpečnosti založená na více scénářích podle článku 10, použije každý provozovatel přenosové soustavy požadavky stanovené v článku 19 nařízení (EU) 2015/1222.

Oddíl 4
Výpočet kapacity

Článek 21

Obecná ustanovení

1. Při spojování individuálních modelů sítě do modelu společného se pro každý dlouhodobý časový rámec uplatní spojení individuálních modelů sítě podle článku 27 nařízení (EU) 2015/1222. Nejpozději šest měsíců po schválení metodiky poskytování údajů o výrobě a zatížení pro dlouhodobé časové rámce podle článku 17 a metodiky společného modelu sítě pro dlouhodobé časové rámce podle článku 18 vypracují všichni provozovatelé přenosových soustav v každém regionu pro výpočet kapacity společně provozní pravidla pro dlouhodobé časové rámce pro výpočet kapacity, jež doplní pravidla stanovená pro spojení individuálních modelů sítě podle článku 27 nařízení (EU) 2015/1222.

2. Subjekty pro výpočet koordinované kapacity zřízené podle článku 27 nařízení (EU) 2015/1222 vypočtou pro svůj region pro výpočet kapacity dlouhodobé kapacity mezi zónami. Nejpozději šest měsíců po schválení metodiky výpočtu kapacity pro dlouhodobé časové rámce podle článku 10 vypracují za tímto účelem všichni provozovatelé přenosových soustav v každém regionu pro výpočet kapacity společně provozní pravidla pro dlouhodobé časové rámce pro výpočet kapacity, jež doplní pravidla stanovená pro fungování subjektů pro výpočet koordinované kapacity podle článku 27 nařízení (EU) 2015/1222.

3. Pro dlouhodobé časové rámce pro výpočet kapacity platí příslušné požadavky stanovené v článku 27 nařízení (EU) 2015/1222.

Článek 22

Vytvoření společného modelu sítě

Při vytváření společného modelu sítě pro dlouhodobé časové rámce pro výpočet kapacity v regionech pro výpočet kapacity, ve kterých se uplatňuje analýza bezpečnosti založená na více scénářích podle článku 10, se použijí postup a požadavky týkající se vytvoření společného modelu sítě stanovené v článku 28 nařízení (EU) 2015/1222.

Článek 23

Regionální výpočty dlouhodobých kapacit mezi zónami

1. V případech, kdy provozovatelé přenosových soustav uplatňují statistický přístup podle článku 10, musí postup výpočtu dlouhodobé kapacity mezi zónami zahrnovat přinejmenším:

a) výběr souborů historických dat o denní či vnitrodenní kapacitě mezi zónami z jednoho nebo více období, přičemž tyto údaje uspořádají do křivky trvání;

b) výpočet kapacity, který odpovídá úrovni rizika pro vybraný soubor dat;

c) výpočet dlouhodobé kapacity mezi zónami, jež bude nabízena pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu, přičemž zohlední rezervu, která bude odrážet rozdíl mezi historickými hodnotami kapacity mezi zónami a předpokládanými hodnotami dlouhodobé kapacity mezi zónami;

d) společná pravidla, která v případě dlouhodobých časových rámců pro výpočet kapacity zohlední dostupné informace o plánovaných odstávkách, nové infrastruktuře a struktuře výroby a zatížení.

2. V případě, že provozovatelé přenosových soustav uplatňují bezpečnostní analýzu založenou na více scénářích podle článku 10, platí pro dlouhodobé časové rámce pro výpočet kapacity v regionech pro výpočet kapacity požadavky stanovené v článku 29 nařízení (EU) 2015/1222, podle okolností s výjimkou čl. 29 odst. 4.

3. Každý subjekt pro výpočet koordinované kapacity rozdělí vypočtenou dlouhodobou kapacitu mezi zónami pro každé přidělování kapacity na dlouhodobém trhu na základě uplatnění metodiky pro rozdělování kapacity mezi zónami podle článku 16.

4. Každý subjekt pro výpočet koordinované kapacity předloží vypočtenou dlouhodobou kapacitu mezi zónami a rozdělení dlouhodobé kapacity mezi zónami každému provozovateli přenosové soustavy v příslušném regionu pro výpočet kapacity k validaci podle článku 24.

Článek 24

Validace a sdělování kapacity mezi zónami a rozdělené kapacity mezi zónami

1. Každý provozovatel přenosové soustavy validuje výsledky výpočtu dlouhodobé kapacity mezi zónami, pokud jde o jeho hranice nabídkových zón nebo kritické prvky sítě, pro každý dlouhodobý časový rámec pro výpočet kapacity podle článku 15.

2. Každý provozovatel přenosové soustavy validuje výsledky výpočtu rozdělení dlouhodobé kapacity mezi zónami, pokud jde o jeho hranice nabídkových zón nebo kritické prvky sítě podle článku 16.

3. Každý provozovatel přenosové soustavy zašle svou validaci kapacity a validované rozdělení této kapacity pro každé přidělování kapacity na dlouhodobém trhu příslušným subjektům pro výpočet koordinované kapacity a ostatním provozovatelům přenosových soustav příslušných regionů pro výpočet kapacity.

4. Validované rozdělení dlouhodobé kapacity mezi zónami předloží každý subjekt pro výpočet koordinované kapacity za účelem realizace přidělování kapacity na dlouhodobém trhu podle článku 29.

5. Provozovatelé přenosových soustav na vyžádání předloží svým regulačním orgánům zprávu s podrobnými údaji o tom, jak k hodnotě dlouhodobé kapacity mezi zónami pro konkrétní dlouhodobý časový rámec pro výpočet kapacity dospěli.

Článek 25

Koordinované omezení kapacity mezi zónami

1. Provozovatelé přenosových soustav koordinují omezení již přidělené dlouhodobé kapacity mezi zónami, pokud se omezení týkají časového rámce, který o více než 48 hodin předchází začátku dne dodání. V případě omezení dlouhodobých přenosových práv, včetně nominací ve vztahu k těmto právům, v rozmezí 48 hodin před začátkem dne dodání uplatní provozovatelé přenosových soustav v každém regionu pro výpočet kapacity výpočet denní a vnitrodenní kapacity podle článku 29 nařízení (EU) 2015/1222.

2. Jestliže provozovatel přenosové soustavy musí omezit již přidělenou dlouhodobou kapacitu mezi zónami, odešle žádost příslušnému subjektu pro výpočet koordinované kapacity, aby zahájil koordinovaný výpočet nezbytných omezení dlouhodobé kapacity mezi zónami pro dotčený region pro výpočet kapacity. Provozovatel přenosové soustavy podloží svou žádost veškerými relevantními informacemi.

3. Subjekt pro výpočet koordinované kapacity předloží aktualizovanou kapacitu mezi zónami příslušným provozovatelům přenosových soustav k validaci.

4. Každý provozovatel přenosové soustavy validuje aktualizovanou kapacitu mezi zónami, pokud jde o jeho hranice nabídkových zón nebo kritické prvky sítě, podle článku 24.

5. Subjekt pro výpočet koordinované kapacity předloží validovanou aktualizovanou kapacitu mezi zónami příslušným provozovatelům přenosových soustav a jednotné platformě pro přidělování k provedení omezení podle článku 53.

Oddíl 5
Zpráva o výpočtu kapacity sestavovaná v dvouletých intervalech

Článek 26

Zpráva o výpočtu a přidělování kapacity sestavovaná v dvouletých intervalech

1. Nejpozději do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost vypracuje síť ENTSO pro elektřinu zprávu o výpočtu a přidělování dlouhodobé kapacity a předloží ji agentuře.

2. Pokud o to agentura požádá, vypracuje síť ENTSO pro elektřinu zprávu o výpočtu a přidělování dlouhodobé kapacity každý druhý následující rok. Je-li to použitelné, předloží se tato zpráva agentuře společně se zprávou o výpočtu a přidělování kapacity sestavovanou v dvouletých intervalech podle článku 31 nařízení (EU) 2015/1222.

3. Pro každou nabídkovou zónu, hranici nabídkové zóny a každý region pro výpočet kapacity musí tato zpráva obsahovat alespoň:

a) použitý přístup k výpočtu kapacity;

b) statistické ukazatele týkající se spolehlivostních rezerv;

c) statistické ukazatele kapacity mezi zónami, případně pro každý časový rámec pro výpočet kapacity;

d) ukazatele kvality informací používaných k výpočtu kapacity;

e) případné návrhy opatření ke zlepšení výpočtu kapacity;

f) doporučení týkající se dalšího rozvoje výpočtu kapacity na dlouhodobém trhu, včetně další harmonizace metodik, postupů a ujednání v oblasti správy.

4. Po konzultaci s agenturou se všichni provozovatelé přenosových soustav společně dohodnou na statistických ukazatelích a ukazatelích kvality používaných pro účely zprávy. Agentura si může před tím, než se provozovatelé přenosových soustav dohodnou, nebo v průběhu používání těchto ukazatelů vyžádat jejich změnu.

5. Agentura rozhodne, zda se zpráva celá nebo zčásti zveřejní.

KAPITOLA 2
Nabídkové zóny

Článek 27

Obecná ustanovení

1. Pro výpočet a přidělování kapacity na dlouhodobém trhu se použijí nabídkové zóny použitelné při obchodování na denním a vnitrodenním trhu.

2. Pokud již hranice nabídkové zóny neexistuje, mají držitelé dlouhodobých přenosových práv na této hranici nabídkové zóny nárok na finanční náhradu, kterou jim poskytnou dotčení provozovatelé přenosových soustav na základě původní ceny zaplacené za dlouhodobá přenosová práva.

KAPITOLA 3
Přidělování kapacity na dlouhodobém trhu

Článek 28

Obecné zásady

Přidělování kapacity na dlouhodobém trhu probíhá způsobem, který:

a) k dosahování výsledků pro každou hranici nabídkové zóny, směr využití a obchodní interval používá zásadu stanovování marginálních cen;

b) přiděluje nanejvýš nabízenou dlouhodobou kapacitu mezi zónami podle článku 39;

c) je opakovatelný.

Článek 29

Vstupní údaje a výsledky

1. Jednotná platforma pro přidělování využívá k určení kapacity, která má být podle odstavce 2 na dlouhodobém trhu přidělena, následující vstupní údaje:

a) validované rozdělení dlouhodobé kapacity mezi zónami předložené každým ze subjektů pro výpočet koordinované kapacity a kapacity spojené s vrácenými dlouhodobými přenosovými právy podle článku 43;

b) nabídky předložené účastníky trhu.

2. Pro každé přidělování kapacity na dlouhodobém trhu jednotná platforma pro přidělování souběžně určí pro každou hranici nabídkové zóny, směr využití a obchodní interval nejméně následující výsledky:

a) objem přidělených dlouhodobých přenosových práv vyjádřený v MW;

b) cenu dlouhodobých přenosových práv podle článku 40;

c) stav vyřízení nabídek.

3. Jednotná platforma pro přidělování musí zajistit přesnost výsledků aukce.

4. Každý provozovatel přenosové soustavy zajistí, aby výsledky aukce byly v souladu se vstupními údaji poskytnutými jednotné platformě pro přidělování podle odstavce 1.

Oddíl 2
Varianty zajištění rizik spojených s přenosem mezi zónami

Článek 30

Rozhodnutí o možnostech zajištění rizik mezi zónami

1. Provozovatelé přenosových soustav na hranici nabídkové zóny vydají dlouhodobá přenosová práva, ledaže příslušné regulační orgány dané hranice nabídkové zóny přijaly koordinovaná rozhodnutí dlouhodobá přenosová práva na dané hranici nabídkové zóny nevydávat. Při přijímání rozhodnutí vedou příslušné regulační orgány dané hranice nabídkové zóny konzultace s regulačními orgány příslušného regionu pro výpočet kapacity a vezmou jejich stanoviska náležitě v potaz.

2. Pokud na hranici nabídkové zóny při vstupu tohoto nařízení v platnost dlouhodobá přenosová práva neexistují, přijmou příslušné regulační orgány dané hranice nabídkové zóny nejpozději šest měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost koordinovaná rozhodnutí o jejich zavedení.

3. Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 musí být založena na posouzení, které určí, zda dlouhodobý trh s elektřinou poskytuje v dotčených nabídkových zónách dostatečné možnosti zajištění. Posouzení musí provést koordinovaně příslušné regulační orgány dané hranice nabídkové zóny a jeho součástí musí být alespoň:

a) konzultace s účastníky trhu o jejich potřebách, pokud jde o možnosti zajištění rizika mezi zónami na dotčených hranicích nabídkových zón;

b) hodnocení.

4. Hodnocení uvedené v odst. 3 písm. b) prozkoumá fungování velkoobchodních trhů s elektřinou a musí být založeno na transparentních kritériích, jejichž součástí musí být alespoň:

a) analýza toho, zda produkty nebo kombinace produktů nabízené na dlouhodobých trzích představují zajištění proti volatilitě ceny na denním trhu dotčené

Nahrávám...
Nahrávám...