dnes je 23.5.2024

Input:

2016/1388, Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví kodex sítě pro připojení spotřeby

7.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2016.1388
2016/1388, Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví kodex sítě pro připojení spotřeby

Úřední věstník Evropské unie

Úplné znění doporučení (EU) č. 2016/1388.

Nařízení Komise (EU) 2016/1388 ze dne 17. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro připojení spotřeby

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 (1), a zejména na čl. 6 odst. 11 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Pro zachování bezpečnosti dodávek energie, zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění toho, aby všichni spotřebitelé mohli nakupovat energii za dostupné ceny, je nezbytné rychlé dokončení plně funkčního a navzájem propojeného vnitřního trhu s energií.

(2) Nařízení (ES) č. 714/2009 stanoví nediskriminační pravidla upravující přístup do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou s cílem zajistit řádné fungování vnitřního trhu s elektřinou. Článek 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES (2) navíc požaduje, aby členské státy, případně regulační orgány, stanoví-li tak členské státy, mimo jiné zajistily vypracování objektivních a nediskriminačních technických předpisů, které stanoví minimální technické konstrukční a provozní požadavky na připojení k síti. Pro případy, kdy mají tyto požadavky podobu podmínek pro připojení k vnitrostátním sítím, čl. 37 odst. 6 uvedené směrnice stanoví, že regulační orgány jsou příslušné pro stanovování nebo schvalování alespoň metodik používaných pro jejich výpočet nebo stanovení. Pro zajištění bezpečnosti provozu soustavy v propojené přenosové soustavě je nezbytné dospět k jednotnému chápání požadavků na připojení k elektrizační soustavě pro odběrná elektrická zařízení a distribuční soustavy, včetně uzavřených distribučních soustav. Požadavky, jež přispívají k udržení, ochraně a obnově bezpečnosti provozu soustavy s cílem umožnit řádné fungování vnitřního trhu s elektřinou v synchronně propojených oblastech a mezi těmito oblastmi a dosáhnout nákladové efektivnosti, by měly být považovány za otázky důležité z hlediska přeshraničních soustav a integrace trhu.

(3) Měla by být stanovena harmonizovaná pravidla pro připojování odběrných elektrických zařízení a distribučních soustav k elektrizační soustavě, což vymezí jasný právní rámec pro připojování k soustavě, usnadní obchod s elektřinou v rámci celé Unie, zajistí bezpečnost provozu soustavy, usnadní integraci obnovitelných zdrojů elektřiny, posílí hospodářskou soutěž a umožní účinnější využívání soustavy a zdrojů, což bude prospěšné pro spotřebitele.

(4) Bezpečnost provozu soustavy nelze zajistit nezávisle na technických možnostech všech uživatelů. Hlavním poskytovatelem technických možností byla doposud zařízení na výrobu energie. V tomto ohledu se však očekává, že zásadnější roli budou v budoucnu hrát odběrná elektrická zařízení. Zásadními předpoklady jsou pravidelná koordinace na úrovni přenosových a distribučních sítí a odpovídající chování zařízení připojených k přenosovým a distribučním sítím spolu s dostatečnou robustností, jež umožní čelit narušením a pomůže předcházet veškerým závažným narušením nebo usnadní obnovu soustavy po jejím kolapsu.

(5) Regulační orgány by při stanovování či schvalování sazeb za přenos nebo distribuci nebo příslušných metodik jejich výpočtu nebo při schvalování podmínek pro připojení a přístup k vnitrostátním sítím podle čl. 37 odst. 1 a 6 směrnice 2009/72/ES a článku 14 nařízení (ES) č. 714/2009 měly zohlednit přiměřené náklady, jež provozovatelům soustav při provádění tohoto nařízení skutečně vznikly.

(6) Při stanovení požadavků na připojení spotřeby je třeba vzít v úvahu, že různé synchronní elektrizační soustavy v Unii mají různé charakteristiky. Je proto vhodné, aby při stanovování pravidel pro připojení k soustavě byly zohledněny regionální zvláštnosti, jak to požaduje čl. 8 odst. 6 nařízení (ES) č. 714/2009.

(7) S ohledem na potřebu zajistit regulační jistotu by se požadavky tohoto nařízení měly vztahovat na nová odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě, nová distribuční zařízení připojená k přenosové soustavě, nové distribuční soustavy a nové odběrné jednotky používané odběrným elektrickým zařízením nebo uzavřenou distribuční soustavou k poskytování služeb odezvy na straně poptávky příslušným provozovatelům soustav a příslušným provozovatelům přenosových soustav. Požadavky tohoto nařízení by se neměly vztahovat na stávající odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě, stávající distribuční zařízení připojená k přenosové soustavě, stávající distribuční soustavy a stávající odběrné jednotky, které jsou nebo mohou být používány odběrným elektrickým zařízením nebo uzavřenou distribuční soustavou k poskytování služeb odezvy na straně poptávky příslušným provozovatelům soustav a příslušným provozovatelům přenosových soustav. Požadavky tohoto nařízení by se také neměly vztahovat na nová nebo stávající odběrná elektrická zařízení připojená na úrovni distribuce, ledaže poskytují příslušným provozovatelům soustav a příslušným provozovatelům přenosových soustav služby odezvy na straně poptávky. Požadavky tohoto nařízení by však měly platit v případě, že se příslušný regulační orgán nebo členský stát rozhodnou jinak na základě vývoje požadavků na soustavu a kompletní analýzy nákladů a přínosů, nebo v případě, že byla provedena zásadní modernizace nebo výměna zařízení ovlivňujících technické vlastnosti stávajícího odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě, stávajícího distribučního zařízení připojeného k přenosové soustavě, stávající distribuční soustavy nebo stávající odběrné jednotky v rámci odběrného elektrického zařízení nebo uzavřené distribuční soustavy připojené k napěťové hladině nad 1 000 V.

(8) Odezva na straně poptávky je důležitým nástrojem pro zvýšení pružnosti vnitřního trhu s energií a pro umožnění optimálního využití soustav. Měla by být založena na jednání zákazníků nebo na jejich souhlasu, aby za ně jednala třetí osoba. Pro zajištění bezpečnosti provozu elektrizační soustavy může vlastník odběrného elektrického zařízení nebo provozovatel uzavřené distribuční soustavy nabízet služby odezvy na straně poptávky na trhu i provozovatelům soustav. V druhém případě by měl vlastník odběrného elektrického zařízení nebo provozovatel uzavřené distribuční soustavy zajistit, aby nové odběrné jednotky používané k poskytování těchto služeb splňovaly požadavky tohoto nařízení, a to buď jednotlivě, nebo společně jako součást agregace poptávky prostřednictvím třetí osoby. V tomto ohledu hrají třetí osoby klíčovou úlohu při slučování kapacit odezvy na straně poptávky a mohou mít odpovědnost a povinnost zajistit spolehlivost těchto služeb, jsou-li tyto odpovědnosti delegovány vlastníkem odběrného elektrického zařízení a provozovatelem uzavřené distribuční soustavy.

(9) Požadavky by měly vycházet ze zásad nediskriminace a transparentnosti, jakož i ze zásady optimalizace mezi co nejvyšší celkovou efektivitou a co nejnižšími celkovými náklady pro všechny zúčastněné strany. Provozovatelé přenosových soustav a provozovatelé distribučních soustav včetně provozovatelů uzavřených distribučních soustav mohou vzít tyto prvky v úvahu při stanovování požadavků v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, přičemž se uznává, že prahové hodnoty, které určují, zda se jedná o soustavu přenosovou, nebo distribuční, se vymezují na vnitrostátní úrovni.

(10) Požadavky na odběrné elektrické zařízení připojené k přenosové soustavě by měly stanovit schopnosti na jejich rozhraních a nezbytné automatické odezvy a potřebnou výměnu dat. Tyto požadavky mají zajistit funkčnost přenosové soustavy a kapacitu pro využívání výroby a odezvy na straně poptávky začleněné do těchto soustav v provozních rozpětích soustavy a při kritických událostech.

(11) Požadavky na distribuční soustavu připojenou k přenosové soustavě nebo jiné distribuční soustavě by měly stanovit provozní rozpětí těchto soustav a nezbytné automatické odezvy a výměnu dat. Tyto požadavky by měly zajistit efektivní rozvoj a funkčnost přenosové soustavy a kapacitu pro využívání výroby a odezvy na straně poptávky začleněné do těchto soustav v provozních rozpětích soustavy a při kritických událostech.

(12) Požadavky na odběrnou jednotku používanou odběrným elektrickým zařízením nebo uzavřenou distribuční soustavou k poskytování služeb odezvy na straně poptávky příslušným provozovatelům soustav a příslušným provozovatelům přenosových soustav by měly zajistit kapacitu pro využívání odezvy na straně poptávky v provozních rozpětích soustavy a minimalizovat tak kritické události.

(13) Administrativní zátěž a náklady spojené s poskytováním odezvy na straně poptávky by měly být udržovány v přiměřených mezích, zejména pokud jde o domácnosti, které hrají stále významnější roli v přechodu k nízkouhlíkové společnosti a jejichž účast by neměla být zbytečně omezována administrativními úkoly.

(14) Vzhledem k jeho přeshraničnímu dopadu by cílem tohoto nařízení mělo být stanovení stejných požadavků souvisejících s frekvencí na všech napěťových hladinách, přinejmenším v rámci jednotlivých synchronně propojených oblastí. Je to nezbytné vzhledem k tomu, že v rámci synchronně propojené oblasti by změna frekvence v jednom členském státě okamžitě ovlivnila frekvenci ve všech ostatních členských státech a mohla by poškodit jejich zařízení.

(15) Rozsahy napětí by mezi propojenými soustavami měly být koordinovány, jelikož jsou klíčové pro bezpečnost plánování a provozu elektrizační soustavy v rámci synchronně propojené oblasti. Odpojení v důsledku poruch stability napětí má dopad na sousední soustavy. Kdyby rozsahy napětí nebyly stanoveny, mohlo by to vést k všeobecné nejistotě při plánování a provozu soustavy, pokud jde o provoz mimo běžné provozní podmínky.

(16) Měly by být zavedeny vhodné a přiměřené zkoušky souladu, aby provozovatelé soustav mohli zajistit bezpečnost provozu. V souladu s čl. 37 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/72/ES jsou za zajišťování souladu provozovatelů soustav s tímto nařízením odpovědné regulační orgány.

(17) Regulační orgány, členské státy a provozovatelé soustav by při vypracovávání a schvalování požadavků na připojení k soustavě měli zajistit jejich co největší možnou harmonizaci, aby se dosáhlo plné integrace trhu. Při sestavování požadavků na připojení by měly být zvláště zohledněny zavedené technické standardy.

(18) Provozovatelé soustav by neměli stanovovat technické požadavky na zařízení, které by bránily volnému pohybu zboží na vnitřním trhu. Pokud provozovatelé soustav stanoví technické specifikace, jejichž důsledkem jsou požadavky pro uvádění zařízení na trh, příslušný členský stát by měl použít postup podle článků 8 a 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES. (3)

(19) V tomto nařízení by měl být stanoven proces pro udělování výjimek z pravidel, aby se zohlednily místní podmínky, za kterých by ve výjimečných případech například dodržování uvedených pravidel mohlo ohrozit stabilitu místní soustavy nebo by bezpečný provoz odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě, distribučního zařízení připojeného k přenosové soustavě, distribuční soustavy nebo odběrné jednotky používané odběrným elektrickým zařízením nebo uzavřenou distribuční soustavou k poskytování služeb odezvy na straně poptávky příslušným provozovatelům soustav a příslušným provozovatelům přenosových soustav mohl vyžadovat provozní podmínky, jež nejsou v souladu s tímto nařízením.

(20) Vlastníkům odběrných elektrických zařízení a příslušným provozovatelům soustav by mělo být povoleno navrhnout výjimky, které podléhají schválení příslušným regulačním orgánem, případně jiným orgánem, pokud je tak v daném členském státě stanoveno, pro některé třídy odběrných elektrických zařízení připojených k přenosové soustavě, distribučních zařízení připojených k přenosové soustavě, distribučních soustav a odběrných jednotek používaných odběrným elektrickým zařízením nebo uzavřenou distribuční soustavou k poskytování služeb odezvy na straně poptávky příslušným provozovatelům soustav a příslušným provozovatelům přenosových soustav.

(21) Podle článku 28 směrnice 2009/72/ES mohou členské státy stanovit, aby byla soustava, která distribuuje elektřinu, za určitých podmínek klasifikována jako uzavřená distribuční soustava. Ustanovení tohoto nařízení by se měly na uzavřené distribuční soustavy použít pouze v případě, že tak členské státy podle uvedeného článku stanovily.

(22) Toto nařízení bylo přijato na základě nařízení (ES) č. 714/2009, které doplňuje a jehož je nedílnou součástí. Odkazy na nařízení (ES) č. 714/2009 v jiných právních aktech by měly být chápány tak, že odkazují i na toto nařízení.

(23) Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

1. Toto nařízení zavádí kodex sítě, jenž stanoví požadavky na připojení následujících prvků k elektrizační soustavě:

a) odběrných elektrických zařízení připojených k přenosové soustavě;

b) distribučních zařízení připojených k přenosové soustavě;

c) distribučních soustav, včetně uzavřených distribučních soustav;

d) odběrných jednotek používaných odběrným elektrickým zařízením nebo uzavřenou distribuční soustavou k poskytování služeb odezvy na straně poptávky příslušným provozovatelům soustav a příslušným provozovatelům přenosových soustav.

2. Toto nařízení tak přispívá k zajištění spravedlivých podmínek hospodářské soutěže na vnitřním trhu s elektřinou, k zajištění bezpečnosti provozu soustavy a integrace obnovitelných zdrojů elektřiny do soustavy a k usnadnění obchodu s elektřinou v celé Unii.

3. Toto nařízení stanoví rovněž povinnosti, jež mají zajistit, aby provozovatelé soustav využívali schopností odběrných elektrických zařízení a distribučních soustav vhodným, transparentním a nediskriminačním způsobem za účelem zajištění rovných podmínek v celé Unii.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU (4), v článku 2 nařízení (ES) č. 714/2009, v článku 2 nařízení Komise (EU) 2015/1222 (5), v článku 2 nařízení Komise (EU) 2016/631 (6), v článku 2 nařízení Komise (EU) č. 543/2013 (7) a v článku 2 směrnice 2009/72/ES.

Dále se rozumí:

1) "odběrným elektrickým zařízením" zařízení, které spotřebovává elektrickou energii a je připojeno v jednom nebo více místech připojení k přenosové nebo distribuční soustavě. Distribuční soustava a/nebo vlastní spotřeba výrobního modulu nepředstavují odběrné elektrické zařízení;

2) "odběrným elektrickým zařízením připojeným k přenosové soustavě" odběrné elektrické zařízení s místem připojení k přenosové soustavě;

3) "distribučním zařízením připojeným k přenosové soustavě" vybavení předávacího místa s distribuční soustavou nebo elektrické zařízení a vybavení používané v předávacím místě s přenosovou soustavou;

4) "odběrnou jednotkou" nedělitelná soustava instalací obsahující zařízení, která může vlastník odběrného elektrického zařízení nebo provozovatel uzavřené distribuční soustavy aktivně řídit buď individuálně, nebo společně jako součást agregace poptávky prostřednictvím třetí osoby;

5) "uzavřenou distribuční soustavou" distribuční soustava klasifikovaná podle článku 28 směrnice 2009/72/ES národními regulačními orgány nebo jinými příslušnými orgány jako uzavřená distribuční soustava, pokud tak členské státy stanoví, která distribuuje elektřinu v rámci geograficky vymezené průmyslové či obchodní zóny nebo zóny sdílených služeb a která nezajišťuje dodávky pro zákazníky v domácnostech, aniž je dotčeno nahodilé používání malým počtem domácností, které se nacházejí v oblasti obsluhované touto soustavou a které jsou zaměstnáním nebo podobným způsobem spojeny s majitelem soustavy;

6) "klíčovým odběrovým zařízením" alespoň jedno z těchto zařízení: motory, transformátory, vysokonapěťová zařízení v místě připojení a v technologických výrobních zařízeních;

7) "distribuční soustavou připojenou k přenosové soustavě" distribuční soustava připojená k přenosové soustavě, včetně distribučních zařízení připojených k přenosové soustavě;

8) "rezervovaným příkonem" maximální trvalý činný výkon, který může odběrné elektrické zařízení připojené k přenosové soustavě nebo distribuční zařízení připojené k přenosové soustavě odebírat ze soustavy v místě připojení, jak je stanoveno ve smlouvě o připojení nebo dohodnuto mezi příslušným provozovatelem soustavy a vlastníkem odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatelem distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě;

9) "rezervovaným výkonem" maximální trvalý činný výkon, který může odběrné elektrické zařízení připojené k přenosové soustavě nebo distribuční zařízení připojené k přenosové soustavě dodávat do soustavy v místě připojení, jak je stanoveno ve smlouvě o připojení nebo dohodnuto mezi příslušným provozovatelem soustavy a vlastníkem odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatelem distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě;

10) "frekvenčním odlehčováním" činnost, kdy je poptávka v případě podfrekvence odpojena za účelem obnovení rovnováhy mezi poptávkou a výrobou a obnovy frekvence soustavy na přijatelné meze;

11) "podpěťovým odlehčováním" činnost směrující k obnově napětí, kdy je poptávka v případě podpětí odpojena za účelem návratu napětí na přijatelné meze;

12) "přepínačem odboček transformátoru pod zatížením" zařízení pro přepínání odboček vinutí v podmínkách, kdy je transformátor pod napětím nebo pod zatížením;

13) "blokováním přepínače odboček transformátoru pod zatížením" činnost, která blokuje přepínač odboček transformátoru pod zatížením v případě podpětí a zabraňuje dalšímu přepínání transformátorů a poklesu napětí v oblasti;

14) "dispečerským pracovištěm" provozní středisko příslušného provozovatele soustavy;

15) "skokovým zatížením" maximální skoková změna činného zatížení následkem připojení poptávky během obnovy provozu soustavy po výpadku (blackoutu);

16) "odezvou na straně poptávky – regulací činného výkonu" poptávka v rámci odběrného elektrického zařízení nebo uzavřené distribuční soustavy, kterou může příslušný provozovatel soustavy nebo příslušný provozovatel přenosové soustavy regulovat, což má za následek změnu činného výkonu;

17) "odezvou na straně poptávky – regulací jalového výkonu" jalový výkon nebo zařízení pro kompenzaci jalového výkonu v odběrném elektrickém zařízení nebo uzavřené distribuční soustavě, které může příslušný provozovatel soustavy nebo příslušný provozovatel přenosové soustavy regulovat;

18) "odezvou na straně poptávky – řízením omezení přenosu" poptávka v rámci odběrného elektrického zařízení nebo uzavřené distribuční soustavy, kterou může příslušný provozovatel soustavy nebo příslušný provozovatel přenosové soustavy regulovat, což umožňuje řízení omezení přenosu v soustavě;

19) "agregací poptávky" soustava odběrných elektrických zařízení nebo uzavřených distribučních soustav, která může fungovat jako samostatné zařízení nebo uzavřená distribuční soustava pro účely poskytování jedné nebo více služeb odezvy na straně poptávky;

20) "odezvou na straně poptávky – regulací systémové frekvence" poptávka v rámci odběrného elektrického zařízení nebo uzavřené distribuční soustavy, kterou lze snížit nebo zvýšit v reakci na kolísání frekvence na základě autonomní odezvy odběrného elektrického zařízení nebo uzavřené distribuční soustavy za účelem omezení tohoto kolísání;

21) "odezvou na straně poptávky – velmi rychlou regulací činného výkonu" poptávka v rámci odběrného elektrického zařízení nebo uzavřené distribuční soustavy, kterou lze velmi rychle regulovat v reakci na odchylky frekvence, což má za následek velmi rychlou změnu činného výkonu;

22) "certifikátem jednotky poskytující odezvu na straně poptávky" dokument vydaný buď vlastníkem odběrného elektrického zařízení, nebo provozovatelem uzavřené distribuční soustavy příslušnému provozovateli soustavy pro odběrné jednotky s odezvou na straně poptávky a připojené k napěťové hladině nad 1 000 V, který potvrzuje soulad odběrné jednotky s technickými požadavky stanovenými v tomto nařízení a obsahuje potřebné údaje a prohlášení, včetně prohlášení o souladu.

Článek 3

Oblast působnosti

1. Požadavky týkající se připojení, které stanoví toto nařízení, se vztahují na

a) nová odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě;

b) nová distribuční zařízení připojená k přenosové soustavě;

c) nové distribuční soustavy, včetně nových uzavřených distribučních soustav;

d) nové odběrné jednotky používané odběrným elektrickým zařízením nebo uzavřenou distribuční soustavou k poskytování služeb odezvy na straně poptávky příslušným provozovatelům soustav a příslušným provozovatelům přenosových soustav.

Příslušný provozovatel soustavy odmítne povolit připojení nového odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě, nového distribučního zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo nové distribuční soustavy, které nesplňují požadavky tohoto nařízení a na které se nevztahuje výjimka udělená regulačním orgánem nebo jiným orgánem, pokud je tak v daném členském státě stanoveno, podle článku 50. Příslušný provozovatel soustavy prostřednictvím písemného oznámení s odůvodněním oznámí takové zamítnutí vlastníkovi odběrného elektrického zařízení, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli uzavřené distribuční soustavy, a pokud regulační orgán nestanoví jinak, regulačnímu orgánu.

Na základě sledování souladu podle hlavy III příslušný provozovatel přenosové soustavy odmítne služby odezvy na straně poptávky, na které se vztahují články 27 až 30, pocházející od nových odběrných jednotek, které nesplňují požadavky stanovené v tomto nařízení.

2. Toto nařízení se nevztahuje na

a) odběrná elektrická zařízení a distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě a distribučním soustavám nebo k částem přenosové soustavy či distribučních soustav ostrovů členských států, jejichž soustavy nejsou provozovány synchronně s jednou ze synchronně propojených oblastí, jimiž jsou kontinentální Evropa, Velká Británie, severská oblast, Irsko a Severní Irsko nebo Pobaltí;

b) akumulační zařízení kromě výrobních modulů přečerpávacích vodních elektráren v souladu s čl. 5 odst. 2.

3. V případě odběrných elektrických zařízení nebo uzavřených distribučních soustav s více než jednou odběrnou jednotkou se tyto odběrné jednotky dohromady považují za jednu odběrnou jednotku, pokud je nelze provozovat nezávisle na sobě nebo je lze smysluplně považovat za kombinaci.

Článek 4

Použití na stávající odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě, stávající distribuční zařízení připojená k přenosové soustavě, stávající distribuční soustavy a stávající odběrné jednotky používané k poskytování služeb odezvy na straně poptávky

1. Požadavky tohoto nařízení se nevztahují na stávající odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě, stávající distribuční zařízení připojená k přenosové soustavě, stávající distribuční soustavy a stávající odběrné jednotky, které jsou nebo mohou být používány odběrným elektrickým zařízením nebo uzavřenou distribuční soustavou k poskytování služeb odezvy na straně poptávky příslušnému provozovateli soustavy nebo příslušnému provozovateli přenosové soustavy, s výjimkou případů, kdy:

a) stávající odběrné elektrické zařízení připojené k přenosové soustavě, stávající distribuční zařízení připojené k přenosové soustavě, stávající distribuční soustava nebo stávající odběrná jednotka v rámci odběrného elektrického zařízení na napěťové hladině nad 1 000 V nebo v rámci uzavřené distribuční soustavy připojená k napěťové hladině nad 1 000 V byly změněny do takové míry, že jejich smlouva o připojení musí být podstatně zrevidována v souladu s následujícím postupem:

i) vlastníci odběrných elektrických zařízení, provozovatelé distribučních soustav nebo provozovatelé uzavřených distribučních soustav, kteří hodlají uskutečnit modernizaci technologie nebo výměnu zařízení ovlivňující technické vlastnosti odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě, distribučního zařízení připojeného k přenosové soustavě, distribuční soustavy nebo odběrné jednotky, musí své plány předem oznámit příslušnému provozovateli soustavy;

ii) pokud příslušný provozovatel soustavy usoudí, že rozsah modernizace nebo výměny zařízení je takový, že je nezbytné uzavřít novou smlouvu o připojení, oznámí to provozovatel soustavy příslušnému regulačnímu orgánu nebo případně členskému státu, a

iii) příslušný regulační orgán, nebo případně členský stát rozhodne, zda musí být zrevidována stávající smlouva o připojení nebo zda je nezbytná nová smlouva o připojení a které požadavky tohoto nařízení se použijí; nebo

b) na návrh příslušného provozovatele přenosové soustavy v souladu s odstavci 3, 4 a 5 regulační orgán nebo případně členský stát rozhodne, že stávající odběrné elektrické zařízení připojené k přenosové soustavě, stávající distribuční zařízení připojené k přenosové soustavě, stávající distribuční soustava nebo stávající odběrná jednotka podléhají všem nebo některým požadavkům tohoto nařízení.

2. Pro účely tohoto nařízení jsou odběrné elektrické zařízení připojené k přenosové soustavě, distribuční zařízení připojené k přenosové soustavě, distribuční soustava nebo odběrná jednotka, která je nebo může být používána odběrným elektrickým zařízením nebo uzavřenou distribuční soustavou k poskytování služeb odezvy na straně poptávky příslušnému provozovateli soustavy nebo příslušnému provozovateli přenosové soustavy, považovány za stávající, pokud:

a) ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost jsou již připojeny k soustavě; nebo

b) vlastník odběrného elektrického zařízení, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel uzavřené distribuční soustavy uzavřel do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost konečnou a závaznou kupní smlouvu na pořízení klíčového odběrového zařízení nebo odběrné jednotky. Vlastník odběrného elektrického zařízení, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel uzavřené distribuční soustavy musí uzavření smlouvy oznámit příslušnému provozovateli soustavy a příslušnému provozovateli přenosové soustavy nejpozději do 30 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

V oznámení, které vlastník odběrného elektrického zařízení, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel uzavřené distribuční soustavy příslušnému provozovateli soustavy a příslušnému provozovateli přenosové soustavy předkládá, se uvede přinejmenším název smlouvy, datum jejího podpisu a vstupu v platnost a specifikace klíčového odběrového zařízení nebo odběrné jednotky, které mají být postaveny, smontovány nebo zakoupeny.

Členský stát může stanovit, že za vymezených podmínek může regulační orgán určit, zda odběrné elektrické zařízení připojené k přenosové soustavě, distribuční zařízení připojené k přenosové soustavě, distribuční soustava nebo odběrná jednotka mají být považovány za stávající, nebo nové.

3. Po veřejné konzultaci v souladu s článkem 9 a s cílem reagovat na významné faktické změny v okolnostech, např. na vývoj požadavků na soustavy včetně zavádění obnovitelných zdrojů energie, inteligentních sítí, distribuované výroby nebo odezvy na straně poptávky, může příslušný provozovatel přenosové soustavy dotčenému regulačnímu orgánu nebo případně členskému státu navrhnout, aby se uplatňování tohoto nařízení rozšířilo i na stávající odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě, distribuční zařízení připojená k přenosové soustavě, stávající distribuční soustavy nebo stávající odběrné jednotky používané odběrným elektrickým zařízením nebo uzavřenou distribuční soustavou k poskytování služeb odezvy na straně poptávky příslušnému provozovateli soustavy nebo příslušnému provozovateli přenosové soustavy.

Pro tento účel se provede důkladná a transparentní kvantitativní analýza nákladů a přínosů v souladu s články 48 a 49. V analýze se uvedou:

a) náklady spojené s vyžadováním souladu s tímto nařízením týkající se stávajících odběrných elektrických zařízení připojených k přenosové soustavě, stávajících distribučních zařízení připojených k přenosové soustavě, stávajících distribučních soustav a stávajících odběrných jednotek;

b) sociálně-ekonomický přínos vyplývající z uplatňování požadavků stanovených v tomto nařízení a

c) možnosti dosažení požadovaných výsledků pomocí jiných opatření.

4. Před provedením kvantitativní analýzy nákladů a přínosů uvedené v odstavci 3 příslušný provozovatel přenosové soustavy:

a) provede předběžné kvalitativní porovnání nákladů a přínosů;

b) získá souhlas příslušného regulačního orgánu nebo případně členského státu.

5. Příslušný regulační orgán nebo případně členský stát rozhodne o rozšíření použitelnosti tohoto nařízení na stávající odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě, stávající distribuční zařízení připojená k přenosové soustavě, stávající distribuční soustavy nebo stávající odběrné jednotky do šesti měsíců od přijetí zprávy a doporučení příslušného provozovatele přenosové soustavy v souladu s čl. 48 odst. 4. Rozhodnutí regulačního orgánu nebo případně členského státu se zveřejní.

6. V rámci posouzení, zda má být toto nařízení použito na stávající odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě, stávající distribuční zařízení připojená k přenosové soustavě, stávající distribuční soustavy nebo stávající odběrné jednotky, příslušný provozovatel přenosové soustavy zohlední oprávněná očekávání vlastníků odběrných elektrických zařízení, provozovatelů distribučních soustav a provozovatelů uzavřených distribučních soustav.

7. Zda mají být některá nebo veškerá ustanovení tohoto nařízení použita na stávající odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě, stávající distribuční zařízení připojená k přenosové soustavě, stávající distribuční soustavy nebo stávající odběrné jednotky, může příslušný provozovatel přenosové soustavy posoudit v souladu s požadavky a postupem stanovenými v odstavcích 3 až 5 každé tři roky.

Článek 5

Použití na výrobní moduly přečerpávacích vodních elektráren a průmyslové objekty

1. Toto nařízení se nevztahuje na výrobní moduly přečerpávacích vodních elektráren, které mají jak turbínový, tak čerpací provozní režim.

2. Každý čerpací modul v rámci přečerpávací vodní elektrárny, který funguje pouze v čerpacím režimu, podléhá požadavkům tohoto nařízení a je považován za odběrné elektrické zařízení.

3. V případě průmyslových objektů s vnořeným výrobním modulem se provozovatel soustavy průmyslového objektu, vlastník odběrného elektrického zařízení, vlastník výrobny elektřiny a příslušný provozovatel soustavy, k jehož soustavě je průmyslový objekt připojen, mohou v koordinaci s příslušným provozovatelem přenosové soustavy dohodnout na podmínkách pro odpojení kritických zatížení od příslušné soustavy. Cílem dohody je zajištění výrobních postupů průmyslového objektu v případě narušení v příslušné soustavě.

Článek 6

Regulační aspekty

1. Obecně použitelné požadavky, které mají být podle tohoto nařízení stanoveny příslušnými provozovateli soustav nebo příslušnými provozovateli přenosových soustav, podléhají schválení subjektem, který určí členský stát, a zveřejní se. Pokud členský stát nestanoví jinak, je určeným subjektem regulační orgán.

2. Mají-li příslušní provozovatelé soustav nebo příslušní provozovatelé přenosových soustav podle tohoto nařízení stanovit požadavky pro konkrétní zařízení, mohou členské státy vyžadovat, aby tyto požadavky podléhaly schválení určeným subjektem.

3. Členské státy, příslušné subjekty a provozovatelé soustav musí při uplatňování tohoto nařízení:

a) uplatňovat zásady proporcionality a nediskriminace;

b) zajistit transparentnost;

c) uplatňovat zásadu optimalizace mezi co nejvyšší celkovou efektivitou a co nejnižšími celkovými náklady pro všechny zúčastněné strany;

d) respektovat odpovědnost svěřenou příslušnému provozovateli přenosové soustavy za účelem zajištění bezpečnosti provozu soustavy, a to včetně toho, co vyžadují vnitrostátní právní předpisy;

e) konzultovat s příslušnými provozovateli distribučních soustav a brát v úvahu možné dopady na jejich soustavu;

f) přihlédnout k dohodnutým evropským normám a technickým specifikacím.

4. Příslušný provozovatel soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy předloží návrh obecně použitelných požadavků nebo metodiky použité k jejich výpočtu nebo stanovení příslušnému subjektu ke schválení do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

5. Vyžaduje-li toto nařízení dohodu mezi příslušným provozovatelem soustavy, příslušným provozovatelem přenosové soustavy, vlastníkem odběrného elektrického zařízení, vlastníkem výrobny elektřiny, provozovatelem distribuční soustavy a/nebo provozovatelem uzavřené distribuční soustavy, musí usilovat o to, aby jí dosáhli do šesti měsíců od doby, kdy jedna strana předložila ostatním stranám první návrh. Pokud se v této lhůtě nepodaří dohody dosáhnout, může každá strana ve lhůtě šesti měsíců požádat příslušný regulační orgán o vydání rozhodnutí.

6. Příslušné subjekty rozhodnou o návrzích požadavků nebo metodik do šesti měsíců po jejich obdržení.

7. Má-li příslušný provozovatel soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy za to, že je nezbytné požadavky nebo metodiky stanovené a schválené podle odstavců 1 a 2 změnit, použijí se na navrženou změnu požadavky stanovené v odstavcích 3 až 8. Provozovatelé soustav a provozovatelé přenosových soustav, kteří změnu navrhují, vezmou v úvahu případná oprávněná očekávání vlastníků odběrných elektrických zařízení, provozovatelů distribučních soustav, provozovatelů uzavřených distribučních soustav, výrobců vybavení a dalších zainteresovaných stran, která jsou založena na původně stanovených nebo dohodnutých požadavcích nebo metodikách.

8. Každá osoba, která podala stížnost na příslušného provozovatele soustavy nebo na provozovatele přenosové soustavy v souvislosti s povinnostmi daného provozovatele soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy podle tohoto nařízení, může podat stížnost regulačnímu orgánu, který jako orgán pro řešení sporů vydá rozhodnutí do dvou měsíců po obdržení stížnosti. Tuto lhůtu je možné prodloužit o dva měsíce, pokud regulační orgán požaduje dodatečné informace. Tuto prodlouženou lhůtu je možné dále prodloužit po dohodě se stěžovatelem. Rozhodnutí regulačního orgánu má závazný účinek, pokud není zrušeno v rámci odvolání.

9. Má-li požadavky podle tohoto nařízení stanovit příslušný provozovatel soustavy, který není provozovatelem přenosové soustavy, mohou členské státy určit, aby byl místo něj za stanovení daných požadavků odpovědný provozovatel přenosové soustavy.

Článek 7

Více provozovatelů přenosových soustav

1. Působí-li v daném členském státě více než jeden provozovatel přenosové soustavy, vztahuje se toto nařízení na všechny tyto provozovatele.

2. Členské státy mohou v rámci svého vnitrostátního regulačního režimu stanovit, že se odpovědnost provozovatele přenosové soustavy za plnění jedné nebo několika nebo všech povinností podle tohoto nařízení svěří jednomu nebo více konkrétním provozovatelům přenosových soustav.

Článek 8

Úhrada nákladů

1. Náklady, jež vznikly provozovatelům soustav podléhajícím regulaci síťových tarifů a které vyplývají ze závazků stanovených v tomto nařízení, posuzují příslušné regulační orgány. Náklady, jež budou posouzeny jako přiměřené a efektivní, jsou uhrazovány, a to prostřednictvím síťových tarifů nebo jiných vhodných mechanismů.

2. Na žádost příslušných regulačních orgánů jsou provozovatelé soustav podle odstavce 1 ve lhůtě tří měsíců od podání žádosti povinni předložit informace potřebné pro účely posouzení vzniklých nákladů.

Článek 9

Veřejné konzultace

1. Příslušní provozovatelé soustav a příslušní provozovatelé přenosových soustav konzultují se zainteresovanými stranami, včetně příslušných orgánů každého členského státu:

a) návrhy na rozšíření použitelnosti tohoto nařízení na stávající odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě, stávající distribuční zařízení připojená k přenosové soustavě, stávající distribuční soustavy a stávající odběrné jednotky v souladu s čl. 4 odst. 3;

b) zprávu vypracovanou v souladu s čl. 48 odst. 3;

c) analýzu nákladů a přínosů provedenou v souladu s čl. 53 odst. 2;

d) požadavky na odběrné jednotky stanovené v souladu s čl. 28 odst. 2 písm. c), e), f), k) a l) a čl. 29 odst. 2 písm. c) až e).

Konzultace musí trvat nejméně jeden měsíc.

2. Než příslušní provozovatelé soustav nebo příslušní provozovatelé přenosových soustav předloží pracovní verzi návrhu, zprávu, analýzu nákladů a přínosů nebo požadavky na odběrné jednotky ke schválení regulačnímu orgánu, příslušnému subjektu nebo případně členskému státu, zohlední náležitě názory zainteresovaných stran vzešlé z konzultací. Ve všech případech musí být vypracováno řádné odůvodnění, proč názory zainteresovaných stran byly či nebyly zohledněny; toto odůvodnění se včas zveřejní před zveřejněním návrhu, zprávy, analýzy nákladů a přínosů nebo požadavků na odběrné jednotky stanovených v souladu s články 28 a 29, nebo současně s nimi.

Článek 10

Zapojení zainteresovaných stran

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen "agentura") v úzké spolupráci s Evropskou sítí provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (dále jen "síť ENTSO pro elektřinu") zajistí zapojení zainteresovaných stran, pokud jde o požadavky na připojení odběrných elektrických zařízení připojených k přenosové soustavě, distribučních zařízení připojených k přenosové soustavě, distribučních soustav a odběrných jednotek používaných odběrným elektrickým zařízením nebo uzavřenou distribuční soustavou k poskytování služeb odezvy na straně poptávky příslušným provozovatelům soustav nebo příslušným provozovatelům přenosových soustav k elektrizační soustavě a další aspekty provádění tohoto nařízení. Zajistí mimo jiné i pravidelná setkání se zainteresovanými stranami, aby bylo možno poukázat na problémy a navrhnout zlepšení, zejména pokud jde o požadavky na připojení odběrných elektrických zařízení připojených k přenosové soustavě, distribučních zařízení připojených k přenosové soustavě, distribučních soustav a odběrných jednotek používaných odběrným elektrickým zařízením nebo uzavřenou distribuční soustavou k poskytování služeb odezvy na straně poptávky příslušným provozovatelům soustav a příslušným provozovatelům přenosových soustav k elektrizační soustavě.

Článek 11

Povinnost mlčenlivosti

1. Na veškeré důvěrné informace přijaté, vyměňované nebo předané podle tohoto nařízení se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle odstavců 2, 3 a 4.

2. Povinnost mlčenlivosti platí pro všechny osoby, regulační orgány nebo subjekty, na které se vztahuje toto nařízení.

3. Žádné důvěrné informace, které osoby, regulační orgány nebo subjekty uvedené v odstavci 2 získaly při plnění svých povinností, nesmí být poskytnuty jiné osobě ani orgánu, aniž jsou dotčeny případy, na které se vztahuje vnitrostátní právo, jiná ustanovení tohoto nařízení nebo jiné příslušné právní předpisy Unie.

4. Aniž jsou dotčeny případy, na které se vztahuje vnitrostátní právo nebo právo Unie, mohou regulační orgány, subjekty nebo osoby, které přijímají důvěrné informace podle tohoto nařízení, použít tyto informace pouze pro účely plnění svých úkolů podle tohoto nařízení.

HLAVA II
PŘIPOJENÍ ODBĚRNÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÝCH K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ, DISTRIBUČNÍCH ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÝCH K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ A DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

Článek 12

Obecné požadavky na frekvenci

1. Odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě, distribuční zařízení připojená k přenosové soustavě a distribuční soustavy musí být schopny zůstat připojeny k soustavě a být v provozu v rozsazích frekvencí a po dobu, které jsou uvedeny v příloze I.

2. Vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy se mohou s příslušným provozovatelem přenosové soustavy dohodnout na širších rozsazích frekvencí nebo delších minimálních dobách provozu. Jsou-li širší rozsahy napětí nebo delší minimální doby provozu technicky proveditelné, nesmí vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy dohodu neodůvodněně odepřít.

Článek 13

Obecné požadavky na napětí

1. Odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě, distribuční zařízení připojená k přenosové soustavě a distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě musí být schopny zůstat připojeny k soustavě a být v provozu v rozsazích napětí a po dobu, které jsou uvedeny v příloze II.

2. Zařízení distribučních soustav připojená se stejným napětím, jako je napětí místa připojení k přenosové soustavě, musí být schopna zůstat připojena k soustavě a být v provozu v rozsazích napětí a po dobu, které jsou stanoveny v příloze II.

3. Rozsah napětí v místě připojení se vyjádří napětím v místě připojení vztaženým k referenční hodnotě napětí odpovídající 1 p. j. V případě napěťové hladiny 400 kV (též označované jako hladina 380 kV) 1 p. j. odpovídá hodnotě 400 kV, v případě jiných napěťových hladin se referenční jednotka napětí 1 p. j. může u jednotlivých provozovatelů soustav v téže synchronně propojené oblasti lišit.

4. Je-li báze napětí pro stanovení hodnot p. j. v rozsahu od 300 kV do 400 kV včetně, může příslušný provozovatel přenosové soustavy ve Španělsku požadovat, aby odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě, distribuční zařízení připojená k přenosové soustavě a distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě zůstaly na neomezenou dobu připojeny v rozsahu napětí 1,05 p. j. – 1,0875 p. j.

5. Je-li báze napětí pro stanovení hodnot p. j. rovna 400 kV, mohou příslušní provozovatelé přenosových soustav v synchronně propojené oblasti Pobaltí požadovat, aby odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě, distribuční zařízení připojená k přenosové soustavě a distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě zůstaly připojeny k soustavě 400 kV v rozsazích napětí a po dobu, které platí pro synchronně propojenou oblast kontinentální Evropa.

6. Požaduje-li to příslušný provozovatel přenosové soustavy, musí být odběrné elektrické zařízení připojené k přenosové soustavě, distribuční zařízení připojené k přenosové soustavě nebo distribuční soustava připojená k přenosové soustavě schopny se při stanovených napětích automaticky odpojit. Podmínky a nastavení pro automatické odpojení dohodnou mezi sebou příslušný provozovatel přenosové soustavy a vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy.

7. Pokud jde o distribuční soustavy připojené k přenosovým soustavám mající napětí pod 110 kV v místě připojení, příslušný provozovatel přenosové soustavy stanoví rozsah napětí v místě připojení, pro který musí být distribuční soustavy připojené k této přenosové soustavě navrženy. Provozovatelé distribučních soustav navrhnou vlastnosti svých zařízení připojených se stejným napětím jako napětí v místě připojení k přenosové soustavě, aby byl tento rozsah napětí dodržen.

Článek 14

Zkratové požadavky

1. Příslušný provozovatel přenosové soustavy stanoví na základě jmenovité zkratové odolnosti svých prvků přenosové sítě maximální zkratový proud v místě připojení, kterému musí být odběrné elektrické zařízení připojené k přenosové soustavě nebo distribuční soustava připojená k přenosové soustavě schopny odolávat.

2. Příslušný provozovatel přenosové soustavy poskytne vlastníkovi odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovateli distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě odhad minimálních a maximálních zkratových proudů, které lze očekávat v místě připojení jako ekvivalent sítě.

3. Po neplánované události příslušný provozovatel přenosové soustavy co nejdříve, nejdéle do jednoho týdne po neplánované události, informuje dotčeného vlastníka odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo dotčeného provozovatele distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě o změnách nad prahovou hodnotu maximálního zkratového proudu, které musí být dotčené odběrné elektrické zařízení připojené k přenosové soustavě nebo dotčená distribuční soustava připojená k přenosové soustavě schopny odolávat ze soustavy příslušného provozovatele přenosové soustavy v souladu s odstavcem 1.

4. Prahovou hodnotu uvedenou v odstavci 3 stanoví buď vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě pro své zařízení, nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě pro svou soustavu.

5. Před plánovanou událostí příslušný provozovatel přenosové soustavy co nejdříve, nejpozději jeden týden před plánovanou událostí, informuje dotčeného vlastníka odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo dotčeného provozovatele distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě o změnách nad prahovou hodnotu maximálního zkratového proudu, které musí být odběrné elektrické zařízení připojené k přenosové soustavě nebo dotčená distribuční soustava připojená k přenosové soustavě schopny odolávat ze soustavy příslušného provozovatele přenosové soustavy v souladu s odstavcem 1.

6. Prahovou hodnotu uvedenou v odstavci 5 stanoví buď vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě pro své zařízení, nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě pro svou soustavu.

7. Příslušný provozovatel přenosové soustavy si od vlastníka odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatele distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě vyžádá informace o příspěvku zkratového proudu z tohoto zařízení nebo soustavy. Minimálně se poskytnou a prokáží ekvivalentní moduly soustavy pro nulovou, souslednou a zpětnou soustavu.

8. Po neplánované události vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě co nejdříve, nejdéle do jednoho týdne po neplánované události, informuje příslušného provozovatele přenosové soustavy o změnách zkratového příspěvku nad prahovou hodnotu stanovenou příslušným provozovatelem přenosové soustavy.

9. Před plánovanou událostí vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě co nejdříve, nejpozději jeden týden před plánovanou událostí, informuje příslušného provozovatele přenosové soustavy o změnách zkratového příspěvku nad prahovou hodnotu stanovenou příslušným provozovatelem přenosové soustavy.

Článek 15

Požadavky na jalový výkon

1. Odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě a distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě musí být schopny udržovat provoz v ustáleném stavu v místě připojení v rozsahu jalového výkonu stanoveném příslušným provozovatelem přenosové soustavy v souladu s těmito podmínkami:

a) v případě odběrných elektrických zařízení připojených k přenosové soustavě nesmí být skutečný rozsah jalového výkonu stanovený příslušným provozovatelem přenosové soustavy pro spotřebu a dodávku jalového výkonu širší než 48 % rezervovaného příkonu nebo rezervovaného výkonu (účiník 0,9 vztažený k spotřebě nebo dodávce činného výkonu), přičemž se použije vyšší z obou hodnot, s výjimkou situací, kdy vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě prokáže u odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě technické nebo finanční výhody pro soustavu a příslušný provozovatel přenosové soustavy je schválí;

b) v případě distribučních soustav připojených k přenosové soustavě nesmí být skutečný rozsah jalového výkonu stanovený příslušným provozovatelem přenosové soustavy pro spotřebu a dodávku jalového výkonu širší než:

i) 48 % (tj. účiník 0,9) rezervovaného příkonu nebo rezervovaného výkonu při spotřebě jalového výkonu, přičemž se použije vyšší z obou hodnot, a

ii) 48 % (tj. účiník 0,9) rezervovaného příkonu nebo rezervovaného výkonu při dodávce jalového výkonu, přičemž se použije vyšší z obou hodnot;

s výjimkou situací, kdy příslušný provozovatel přenosové soustavy a provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě na základě společné analýzy prokážou technické nebo finanční výhody pro soustavu;

c) příslušný provozovatel přenosové soustavy a provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě se dohodnou na rozsahu analýzy, která se zabývá možnými řešeními, a určí optimální řešení výměny jalového výkonu mezi jejich soustavami, přičemž přiměřeně zohlední zvláštní vlastnosti soustav, proměnlivou strukturu výměny výkonu, obousměrné toky a kapacitu jalového výkonu v distribuční soustavě;

d) příslušný provozovatel přenosové soustavy může při určování ekvivalentních rozsahů jalového výkonu stanovit používání měrných jednotek jiných než účiník;

e) požadované hodnoty rozsahu jalového výkonu musí být splněny v místě připojení;

f) odchylně od písmene e) platí, že pokud místo připojení sdílejí společně výrobní modul a odběrné elektrické zařízení, musí být splněny ekvivalentní požadavky, a to v bodě stanoveném v příslušných smlouvách nebo ve vnitrostátním právu.

2. Příslušný provozovatel přenosové soustavy může požadovat, aby distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě měly v místě připojení schopnost nedodávat jalový výkon (při referenčním napětí odpovídajícím 1 p. j.) při toku činného výkonu nižším než 25 % rezervovaného příkonu. V případě potřeby mohou členské státy požadovat, aby příslušný provozovatel přenosové soustavy odůvodnil svůj požadavek společnou analýzou s provozovatelem distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě. Jestliže ze společné analýzy vyplyne, že tento požadavek není odůvodněný, příslušný provozovatel přenosové soustavy a provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě se na základě výsledků společné analýzy dohodnou na potřebných požadavcích.

3. Aniž je dotčen odst. 1 písm. b), může příslušný provozovatel přenosové soustavy požadovat, aby distribuční soustava připojená k přenosové soustavě aktivně regulovala výměnu jalového výkonu v místě připojení ve prospěch celé soustavy. Příslušný provozovatel přenosové soustavy a provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě se dohodnou na způsobu provádění této regulace, aby byla zajištěna odůvodněná míra bezpečnosti dodávek pro obě strany. Součástí odůvodnění musí být plán, v němž se uvedou kroky a harmonogram plnění daného požadavku.

4. V souladu s odstavcem 3 může provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě požadovat, aby příslušný provozovatel přenosové soustavy vzal jeho distribuční soustavu připojenou k přenosové soustavě v potaz pro řízení jalového výkonu.

Článek 16

Požadavky na ochrany

1. Příslušný provozovatel přenosové soustavy stanoví zařízení a nastavení potřebná pro ochranu přenosové sítě v souladu s vlastnostmi odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě. Příslušný provozovatel přenosové soustavy a vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě se dohodnou na systémech a nastaveních ochran relevantních pro odběrné elektrické zařízení připojené k přenosové soustavě nebo distribuční soustavu připojenou k přenosové soustavě.

2. Elektrická ochrana odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě musí mít přednost před provozní regulací, přičemž musí být zachována bezpečnost provozu soustavy a zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a veřejnosti.

3. Zařízení systému ochran mohou zahrnovat tyto prvky:

a) vnější a vnitřní zkrat;

b) přepětí a podpětí v místě připojení k přenosové soustavě;

c) nadfrekvence a podfrekvence;

d) ochrana obvodů na straně poptávky;

e) ochrana odbočkových transformátorů;

f) záloha pro případ nefunkčnosti ochran a spínacích zařízení.

4. Příslušný provozovatel přenosové soustavy a vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě se dohodnou na všech změnách systémů ochran relevantních pro odběrné elektrické zařízení připojené k přenosové soustavě nebo distribuční soustavu připojenou k přenosové soustavě a na opatřeních pro systémy ochran odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě.

Článek 17

Regulační požadavky

1. Příslušný provozovatel přenosové soustavy a vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě se dohodnou na systémech a nastaveních jednotlivých regulačních zařízení odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě, které mají význam pro bezpečnost provozu soustavy.

2. Dohoda se musí týkat alespoň těchto prvků:

a) samostatný provoz (soustavy);

b) tlumení oscilací;

c) narušení přenosové sítě;

d) automatické přepínání na nouzové dodávky a obnovení normální topologie;

e) automatické opětné zapínání obvodu vypínačem (při poruchách jedné fáze).

3. Příslušný provozovatel přenosové soustavy a vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě se dohodnou na všech změnách systémů a nastavení jednotlivých regulačních zařízení odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě, které mají význam pro bezpečnost provozu soustavy.

4. S ohledem na hierarchii priorit ochrany a regulace vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě určí ochranná a regulační zařízení svého odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo své distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě v souladu s následující hierarchií priorit, uvedenou v sestupném pořadí důležitosti:

a) ochrana přenosové sítě;

b) ochrana odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě;

c) regulace frekvence (přizpůsobení činného výkonu);

d) omezení výkonu.

Článek 18

Výměna informací

1. Odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě musí být vybavena v souladu se standardy stanovenými příslušným provozovatelem přenosové soustavy za účelem výměny informací mezi příslušným provozovatelem přenosové soustavy a odběrným elektrickým zařízením připojeným k přenosové soustavě se stanoveným časovým razítkem. Příslušný provozovatel přenosové soustavy stanovené standardy zveřejní.

2. Distribuční soustava připojená k přenosové soustavě musí být vybavena v souladu se standardy stanovenými příslušným provozovatelem přenosové soustavy za účelem výměny informací mezi příslušným provozovatelem přenosové soustavy a distribuční soustavou připojenou k přenosové soustavě se stanoveným časovým razítkem. Příslušný provozovatel přenosové soustavy stanovené standardy zveřejní.

3. Příslušný provozovatel přenosové soustavy stanoví standardy pro výměnu informací. Příslušný provozovatel přenosové soustavy zveřejní přesný seznam požadovaných údajů.

Článek 19

Odpojování a opětovné připojování poptávky

1. Všechna odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě a distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě musí splňovat následující požadavky na funkci frekvenčního odlehčování:

a) každý provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě, a stanoví-li tak provozovatel přenosové soustavy, také vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě zajistí funkce, které při podfrekvenci umožňují automatické odpojení stanoveného podílu jejich poptávky. Příslušný provozovatel přenosové soustavy může stanovit spouštěcí hodnotu pro odpojení na základě kombinace podfrekvence a rychlosti změny frekvence;

b) funkce frekvenčního odlehčování musí umožnit odpojování poptávky stupňovitým působením při různých provozních frekvencích;

c) funkce frekvenčního odlehčování musí umožňovat provoz při jmenovitém vstupním střídavém proudu, který stanoví příslušný provozovatel soustavy, a musí splňovat tyto požadavky:

i) rozsah frekvence: minimálně 47–50 Hz nastavitelný v krocích po 0,05 Hz;

ii) doba spuštění: maximálně 150 ms po dosažení zadané hodnoty frekvence;

iii) zablokování při podpětí: je-li napětí v rozsahu 30 až 90 % referenčního napětí odpovídajícího 1 p. j., musí být možné tuto funkci zablokovat;

iv) musí udávat směr toku činného výkonu v místě odpojení;

d) střídavé napětí používané při poskytování funkcí frekvenčního odlehčování musí být dodáváno ze soustavy v měřicím bodě frekvenčního signálu, který je používán při poskytování funkcí podle odst. 1 písm. c), aby frekvence napájecího napětí funkcí frekvenčního odlehčování byla stejná jako frekvence soustavy.

2. Pro funkce podpěťového odlehčování platí tyto požadavky:

a) příslušný provozovatel přenosové soustavy může v koordinaci s provozovateli distribučních soustav připojených k přenosové soustavě stanovit funkce podpěťového odlehčování pro distribuční zařízení připojená k přenosové soustavě;

b) příslušný provozovatel přenosové soustavy může v koordinaci s vlastníky odběrných elektrických zařízení připojených k přenosové soustavě stanovit funkce podpěťového odlehčování pro odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě;

c) na základě posouzení bezpečnosti provozu soustavy provozovatelem přenosové soustavy je pro provozovatele distribučních soustav připojených k přenosové soustavě zavedení blokování přepínače odboček transformátoru pod zatížením a podpěťového odlehčování závazné;

d) rozhodne-li se příslušný provozovatel přenosové soustavy zavést funkci podpěťového odlehčování, musí být zařízení pro blokování přepínače odboček transformátoru pod zatížením a pro podpěťové odlehčování nainstalováno v koordinaci s příslušným provozovatelem přenosové soustavy;

e) podpěťové odlehčování je nutné provádět prostřednictvím relé nebo z dispečerského pracoviště;

f) funkce podpěťového odlehčování musí mít tyto vlastnosti:

i) funkce podpěťového odlehčování musí sledovat napětí měřením všech tří fází;

ii) blokování provozu relé musí být založeno na směru toku činného nebo jalového výkonu.

3. Pokud jde o blokování přepínačů odboček transformátoru pod zatížením, platí tyto požadavky:

a) požaduje-li to příslušný provozovatel přenosové soustavy, musí být transformátor v distribučním zařízení připojeném k přenosové soustavě schopen automatického nebo ručního blokování přepínačů odboček transformátoru pod zatížením;

b) příslušný provozovatel přenosové soustavy stanoví automatickou funkci blokování přepínače odboček transformátoru pod zatížením.

4. Všechna odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě a distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě musí splňovat následující požadavky týkající se jejich odpojení nebo opětovného připojení:

a) pokud jde o schopnost opětovného připojení po odpojení, příslušný provozovatel přenosové soustavy stanoví podmínky, za nichž se odběrné elektrické zařízení připojené k přenosové soustavě nebo distribuční soustava připojená k přenosové soustavě může znovu připojit k přenosové soustavě. Instalace systémů pro automatické opětovné připojení podléhá předchozímu schválení příslušným provozovatelem přenosové soustavy;

b) pokud jde o opětovné připojení odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě, musí být schopny fázování v rozsazích frekvencí stanovených v článku 12. Příslušný provozovatel přenosové soustavy a vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě se dohodnou na nastaveních synchronizačních zařízení před připojením odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě, včetně napětí, frekvence, rozsahu fázového rozdílu, odchylky napětí a odchylky frekvence;

c) odběrné elektrické zařízení připojené k přenosové soustavě nebo distribuční zařízení připojené k přenosové soustavě musí být schopno dálkového odpojení od přenosové soustavy, požaduje-li to příslušný provozovatel přenosové soustavy. Příslušný provozovatel přenosové soustavy případně stanoví zařízení pro automatické odpojení pro novou konfiguraci soustavy při přípravě na skokové zatížení. Příslušný provozovatel přenosové soustavy stanoví čas požadovaný pro dálkové odpojení.

Článek 20

Kvalita výkonu

Vlastníci odběrných elektrických zařízení připojených k přenosové soustavě a provozovatelé distribučních soustav připojených k přenosové soustavě zajistí, aby jejich připojení k soustavě nemělo za následek určenou úroveň deformací nebo kolísání napájecího napětí v soustavě v místě připojení. Úroveň deformací nesmí přesáhnout hodnotu, kterou jim přidělí příslušný provozovatel přenosové soustavy. Provozovatelé přenosových soustav své požadavky na kvalitu výkonu koordinují s požadavky sousedících provozovatelů přenosových soustav.

Článek 21

Simulační modely

1. Odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě a distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě musí splňovat požadavky stanovené v odstavcích 3 a 4 týkající se simulačních modelů nebo ekvivalentních informací.

2. Každý provozovatel přenosové soustavy může požadovat simulační modely nebo ekvivalentní informace, které popisují chování odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě či distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě nebo obou v ustáleném stavu a jejich dynamické chování.

3. Každý provozovatel přenosové soustavy stanoví obsah a formát těchto simulačních modelů nebo ekvivalentních informací. Obsah a formát zahrnují:

a) ustálené a dynamické stavy, včetně složky 50 Hz;

b) simulace elektromagnetických přechodových dějů v místě připojení;

c) strukturní a blokové diagramy.

4. Pro účely dynamických simulací obsahuje simulační model nebo ekvivalentní informace podle odst. 3 písm. a) tyto dílčí modely nebo ekvivalentní informace:

a) regulace výkonu;

b) regulace napětí;

c) modely ochran odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě;

d) jednotlivé typy poptávky, tj. elektrotechnické vlastnosti poptávky, a

e) modely měničů.

5. Každý příslušný provozovatel soustavy nebo příslušný provozovatel přenosové soustavy stanoví požadavky na záznamy o odběrných elektrických zařízeních připojených k přenosové soustavě či distribučních zařízeních připojených k přenosové soustavě nebo obou, aby bylo možné srovnávat odezvu modelu s těmito záznamy.

KAPITOLA 2
Postup pro vydání provozního oznámení

Článek 22

Obecná ustanovení

1. Postup pro vydání provozního oznámení pro připojení každého nového odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě, každého nového distribučního zařízení připojeného k přenosové soustavě a každé nové distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě zahrnuje:

a) elektrizační provozní oznámení;

b) dočasné provozní oznámení;

c) konečné provozní oznámení.

2. Každý vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě, pro které platí jeden nebo více požadavků podle hlavy II, musí příslušnému provozovateli přenosové soustavy prokázat, že splnil požadavky stanovené v hlavě II tohoto nařízení tím, že úspěšně dokončil postup pro vydání provozního oznámení pro připojení každého odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě, každého distribučního zařízení připojeného k přenosové soustavě a každé distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě, popsaný v článcích 23 až 26.

3. Příslušný provozovatel přenosové soustavy stanoví a zveřejní další podrobnosti týkající se postupu pro vydání provozního oznámení.

Článek 23

Elektrizační provozní oznámení

1. Elektrizační provozní oznámení opravňuje vlastníka odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatele distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě uvést svou vnitřní soustavu a pomocná zařízení pod napětí pomocí připojení k elektrizační soustavě, které je pro dané místo připojení stanoveno.

2. Elektrizační provozní oznámení vydá příslušný provozovatel přenosové soustavy po dokončení příprav, včetně dohody o nastavení ochran a regulátorů vztahujícím se k místu připojení, uzavřené mezi příslušným provozovatelem přenosové soustavy a vlastníkem odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatelem distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě.

Článek 24

Dočasné provozní oznámení

1. Dočasné provozní oznámení opravňuje vlastníka odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatele distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě k provozování odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě, distribučního zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě po omezenou dobu pomocí připojení k elektrizační soustavě.

2. Dočasné provozní oznámení vydá příslušný provozovatel přenosové soustavy po dokončení procesu přezkumu údajů a studií, jejž vyžaduje tento článek.

3. Pokud jde o přezkum údajů a studií, příslušný provozovatel přenosové soustavy je oprávněn vyžádat si od vlastníka odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatele distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě:

a) prohlášení o souladu jednotlivých prvků;

b) podrobné technické údaje o odběrném elektrickém zařízení připojeném k přenosové soustavě, distribučním zařízení připojeném k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě připojené k přenosové soustavě významné pro připojení k elektrizační soustavě, jež stanoví příslušný provozovatel přenosové soustavy;

c) certifikáty zařízení vydané k odběrným elektrickým zařízením připojeným k přenosové soustavě, distribučním zařízením připojeným k přenosové soustavě nebo distribučním soustavám připojeným k přenosové soustavě certifikátorem, pokud tvoří součást důkazů o souladu;

d) simulační modely stanovené v článku 21 a požadované provozovatelem přenosové soustavy;

e) studie prokazující předpokládané chování v ustáleném stavu a dynamické chování podle požadavků článků 43, 46 a 47;

f) podrobnosti o zamýšleném praktickém postupu provádění zkoušek souladu podle hlavy IV kapitoly 2.

4. Na základě dočasného provozního oznámení může vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě příslušné odběrné elektrické zařízení připojené k přenosové soustavě, distribuční zařízení připojené k přenosové soustavě nebo distribuční soustavu připojenou k přenosové soustavě provozovat nejvýše po dobu 24 měsíců. Příslušný provozovatel přenosové soustavy je oprávněn stanovit u dočasného provozního oznámení kratší dobu platnosti. Platnost dočasného provozního oznámení se prodlouží pouze v případě, že vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě učinil výrazný pokrok směřující k plnému souladu. Při podání žádosti o prodloužení musí být jasně uvedeno, které problémy zbývá ještě vyřešit.

5. Dobu, po kterou vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě může příslušné odběrné elektrické zařízení připojené k přenosové soustavě, distribuční zařízení připojené k přenosové soustavě nebo distribuční soustavu připojenou k přenosové soustavě provozovat na základě dočasného provozního oznámení, lze nad rámec doby vymezené v odstavci 4 prodloužit, je-li před uplynutím této doby příslušnému provozovateli přenosové soustavy předložena žádost o udělení výjimky v souladu s postupem udělování výjimek stanoveným v článku 50.

Článek 25

Konečné provozní oznámení

1. Konečné provozní oznámení opravňuje vlastníka odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatele distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě k provozování odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě, distribučního zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě pomocí připojení k elektrizační soustavě.

2. Konečné provozní oznámení vydá příslušný provozovatel přenosové soustavy po odstranění všech neslučitelností zjištěných pro účely vydání dočasného provozního oznámení a po dokončení procesu přezkumu údajů a studií, jejž vyžaduje tento článek.

3. Pro účely přezkumu údajů a studií musí vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě příslušnému provozovateli přenosové soustavy předložit:

a) prohlášení o souladu jednotlivých prvků a

b) aktualizaci použitelných technických údajů, simulačních modelů a studií uvedených v čl. 24 odst. 3 písm. b), d) a e), včetně použití aktuálních hodnot naměřených během zkoušek.

4. Je-li v souvislosti s vydáním konečného provozního oznámení zjištěna neslučitelnost, lze na žádost předloženou příslušnému provozovateli přenosové soustavy udělit výjimku v souladu s postupem udělování výjimek popsaným v hlavě V kapitole 2. Příslušný provozovatel přenosové soustavy vydá konečné provozní oznámení, pokud odběrné elektrické zařízení připojené k přenosové soustavě, distribuční zařízení připojené k přenosové soustavě nebo distribuční soustava připojená k přenosové soustavě vyhovuje ustanovením stanoveným v udělené výjimce.

Je-li žádost o udělení výjimky zamítnuta, příslušný provozovatel přenosové soustavy je oprávněn nepovolit provoz odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě, distribučního zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě, dokud vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě a příslušný provozovatel přenosové soustavy neslučitelnost nevyřeší a dokud příslušný provozovatel přenosové soustavy nedojde k závěru, že odběrné elektrické zařízení připojené k přenosové soustavě, distribuční zařízení připojené k přenosové soustavě nebo distribuční soustava připojená k přenosové soustavě splňuje ustanovení tohoto nařízení.

Pokud příslušný provozovatel přenosové soustavy a vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě nevyřeší neslučitelnost v přiměřené lhůtě, avšak v každém případě nejpozději šest měsíců od oznámení zamítnutí žádosti o udělení výjimky, může každá ze stran postoupit záležitost k rozhodnutí regulačnímu orgánu.

Článek 26

Omezené provozní oznámení

1. Vlastníci odběrných elektrických zařízení připojených k přenosové soustavě nebo provozovatelé distribučních soustav připojených k přenosové soustavě, jimž bylo uděleno konečné provozní oznámení, musí příslušného provozovatele přenosové soustavy do 24 hodin informovat, pokud nastanou následující okolnosti:

a) u zařízení se dočasně projevuje významná změna nebo ztráta vlastností, což ovlivňuje jeho chování, nebo

b) u zařízení dojde k poruše, jež vede k nesouladu s některými příslušnými požadavky.

Podle povahy změn může být s vlastníkem odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatelem distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě dohodnuta delší lhůta pro informování příslušného provozovatele přenosové soustavy.

2. Vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě musí příslušného provozovatele přenosové soustavy požádat o vydání omezeného provozního oznámení, pokud vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě očekává, že okolnosti popsané v odstavci 1 potrvají déle než tři měsíce.

3. Omezené provozní oznámení vydá příslušný provozovatel přenosové soustavy a musí obsahovat tyto informace, jež musí být jasně vyznačeny:

a) nevyřešené problémy, jež jsou důvodem pro vydání omezeného provozního oznámení;

b) odpovědnost a lhůty týkající se očekávaného řešení a

c) maximální doba platnosti, která nesmí přesáhnout 12 měsíců. Počáteční doba platnosti může být kratší s možností prodloužení, pokud budou příslušnému provozovateli přenosové soustavy předloženy přesvědčivé důkazy prokazující, že byl učiněn výrazný pokrok směrem k dosažení plného souladu.

4. Po dobu platnosti omezeného provozního oznámení se pozastaví platnost konečného provozního oznámení, pokud jde o prvky, pro něž bylo vydáno omezené provozní oznámení.

5. Dobu platnosti omezeného provozního oznámení lze opětovně prodloužit, pokud je před vypršením doby jeho platnosti příslušnému provozovateli přenosové soustavy předložena žádost o udělení výjimky v souladu s postupem udělování výjimek popsaným v hlavě V kapitole 2.

6. Poté, co omezené provozní oznámení již pozbylo platnosti, je příslušný provozovatel přenosové soustavy oprávněn provoz odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě, distribučního zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě nepovolit. V takových případech ztrácí konečné provozní oznámení automaticky platnost.

7. Pokud příslušný provozovatel přenosové soustavy neprodlouží dobu platnosti omezeného provozního oznámení v souladu s odstavcem 5 nebo pokud nepovolí provoz odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě, distribučního zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě poté, co omezené provozní oznámení již pozbylo platnosti, v souladu odstavcem 6, může vlastník odběrného elektrického zařízení připojeného k přenosové soustavě nebo provozovatel distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě postoupit záležitost k rozhodnutí regulačnímu orgánu, a to do šesti měsíců od oznámení o rozhodnutí příslušného provozovatele přenosové soustavy.

HLAVA III
PŘIPOJENÍ ODBĚRNÝCH JEDNOTEK POUŽÍVANÝCH ODBĚRNÝM ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM NEBO UZAVŘENOU DISTRIBUČNÍ SOUSTAVOU K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ODEZVY NA STRANĚ POPTÁVKY PROVOZOVATELŮM SOUSTAV

Článek 27

Obecná ustanovení

1. Služby odezvy na straně poptávky poskytované provozovatelům soustav se dělí na tyto kategorie:

a) dálkově regulované:

i) odezva na straně poptávky – regulace činného výkonu;

ii) odezva na straně poptávky – regulace jalového výkonu;

iii) odezva na straně poptávky – řízení omezení přenosu;

b) samostatně regulované:

i) odezva na straně poptávky – regulace systémové frekvence;

ii) odezva na straně poptávky – velmi rychlá regulace činného výkonu.

2. Odběrná elektrická zařízení a uzavřené distribuční soustavy mohou poskytovat služby odezvy na straně poptávky příslušným provozovatelům soustav a příslušným provozovatelům přenosových soustav. Služby odezvy na straně poptávky mohou společně nebo samostatně zahrnovat zvýšení nebo snížení poptávky.

3. Kategorie uvedené v odstavci 1 nejsou výlučné a toto nařízení nebrání vyvíjení dalších kategorií. Toto nařízení se nevztahuje na služby odezvy na straně poptávky poskytované jiným subjektům než příslušným provozovatelům soustav nebo příslušným provozovatelům přenosových soustav.

Článek 28

Zvláštní ustanovení pro odběrné jednotky s odezvou na straně poptávky – regulací činného výkonu, regulací jalového výkonu a řízením omezení přenosu

1. Odběrná elektrická zařízení a uzavřené distribuční soustavy mohou příslušným

Nahrávám...
Nahrávám...