dnes je 19.5.2024

Input:

2015/703, Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů

21.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2015.703
2015/703, Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů

Úřední věstník Evropské unie

Úplné znění nařízení (EU) 2015/703.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/703 ze dne 30. dubna 2015, kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005) (1), a zejména na čl. 6 odst. 11 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 715/2009 stanoví řadu úkolů pro Evropskou síť provozovatelů plynárenských přepravních soustav (dále jen "ENTSOG") a pro Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů zřízenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 (2) (dále jen "agentura"). Jedním z těchto úkolů je vypracování celoevropských kodexů sítě pro oblasti uvedené v čl. 8 odst. 6 nařízení (ES) č. 715/2009, kterými se budou řídit všichni provozovatelé plynárenských přepravních soustav.

(2) Aby se podpořilo a usnadnilo účinné obchodování se zemním plynem a jeho přeprava mezi plynárenskými přepravními soustavami v rámci Unie, a pokročilo se tak směrem k větší integraci vnitřního trhu, měl by být zaveden kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 6 písm. e) a d) nařízení (ES) č. 715/2009, a to na základě návrhu vypracovaného sítí ENTSOG a doporučeného agenturou a v souladu s postupem stanoveným v článku 6 nařízení (ES) č. 715/2009.

(3) Bez harmonizace v technické a provozní oblasti a v oblasti sdělování informací by mohly vzniknout překážky bránící volnému toku zemního plynu v Unii, čímž by byla narušena integrace trhu. Unijní pravidla týkající se interoperability a předávání údajů by v těchto oblastech měla umožnit nezbytnou harmonizaci, a vedla by proto k účinné integraci trhu. Za tímto účelem a k usnadnění obchodní a provozní spolupráce mezi provozovateli sousedních přepravních soustav by se toto nařízení mělo zabývat propojovacími dohodami, jednotkami, kvalitou plynu, odorizací a předáváním údajů. Mělo by poskytnout pravidla a postupy, aby se dosáhlo odpovídající míry harmonizace, jež bude umožňovat účinné obchodování se zemním plynem a jeho přepravu mezi plynárenskými přepravními soustavami v Unii.

(4) Provozovatelé sousedních přepravních soustav by měli zvýšit transparentnost a posílit vzájemnou spolupráci všude tam, kde by rozdíly v kvalitě zemního plynu a rozdílná odorizační praxe na kterékoli straně propojovacího bodu mohly být na překážku integraci trhu s plynem. Povinnosti, které toto nařízení stanoví, zvláště pak povinnosti, pokud jde o kvalitu plynu a jeho odorizaci, se nijak nedotýkají pravomocí členských států.

(5) Ustanovení tohoto nařízení ohledně kvality plynu by měla nabídnout účinná řešení, aniž by bylo dotčeno přijetí celoevropské normy pro zemní plyn s vysokou výhřevností, kterou připravuje Evropský výbor pro normalizaci (CEN) v souladu s normalizačním procesem podle mandátu M/400.

(6) Cílem pravidel pro interoperabilitu stanovených v článcích 13, 17 a 18 je zajistit integraci trhu, jak ukládá čl. 8 odst. 7 nařízení (ES) č. 715/2009, a tato pravidla mají širší oblast působnosti, protože se vztahují nejen na propojovací body.

(7) Článek 13 tohoto nařízení nemá vliv na jednotky nebo referenční podmínky používané členskými státy pro účely čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES (3). Dotčené strany mohou v souladu s normou EN ISO 13443 "Zemní plyn – Standardní referenční podmínky" používat převodní tabulku uvedenou v příloze.

(8) Kapitola V tohoto nařízení by měla zajistit odpovídající míru harmonizace v oblasti předávání údajů, aby se podpořilo dokončení a fungování evropského vnitřního trhu se zemním plynem, bezpečnost dodávek a přiměřený a bezpečný přístup k informacím a aby se usnadnila přeshraniční přeprava.

(9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 51 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES (4).

(10) Síť ENTSOG by měla v souladu s čl. 8 odst. 8 a 9 nařízení (ES) č. 715/2009 sledovat a analyzovat provádění tohoto nařízení a měla by oznamovat svá zjištění agentuře, aby jí umožnila plnit její úkoly podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Tímto nařízením se zavádí kodex sítě, který stanoví pravidla pro interoperabilitu a předávání údajů, jakož i harmonizovaná pravidla pro provozování plynárenských přepravních soustav.

2. Toto nařízení se použije na propojovacích bodech. Pokud jde o zveřejňování údajů, článek 13 se použije na významné body určené v bodě 3.2 přílohy I nařízení (ES) č. 715/2009. Kromě propojovacích bodů se článek 17 použije i na ostatní body v přepravní soustavě, kde se měří kvalita plynu. Článek 18 se použije na přepravní systémy. S výhradou rozhodnutí vnitrostátních orgánů se toto nařízení rovněž může použít na bodech vstupu ze třetích zemí a bodech výstupu do třetích zemí.

3. Není-li mezi příslušnými členskými státy dohodnuto jinak, nesmí se toto nařízení použít na propojovací body mezi členskými státy, pokud byla některému z těchto členských států udělena výjimka na základě článku 49 směrnice 2009/73/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 2 nařízení (ES) č. 715/2009, v článku 3 nařízení Komise (EU) č. 984/2013 (5), v článku 3 nařízení Komise (EU) č. 312/2014 (6) a v článku 2 směrnice 2009/73/ES. Kromě toho se použijí i tyto definice:

a) "mimořádnou událostí" se rozumí jakákoli neplánovaná událost, kterou nelze kontrolovaně řídit nebo jí předcházet a která může na omezenou dobu vyvolat snížení kapacity, a ovlivnit tak množství nebo kvalitu plynu v určitém daném propojovacím bodě s možnými důsledky pro interakce mezi provozovateli přepravních soustav, jakož i mezi provozovatelem přepravní soustavy a uživateli soustavy;

b) "iniciujícím provozovatelem přepravní soustavy" se rozumí provozovatel přepravní soustavy, který vyvolá proces sesouhlasení tím, že zašle nezbytné údaje provozovateli přepravní soustavy zodpovědnému za proces sesouhlasení;

c) "pravidlo menšího množství" znamená, že v případě odlišných upravených množství na každé straně propojovacího bodu se potvrzené množství bude rovnat menšímu z obou upravených množství;

d) "procesem sesouhlasení" se rozumí postup porovnání a sjednocení upraveného množství zemního plynu pro uživatele soustavy na obou stranách konkrétního propojovacího bodu, jehož výsledkem jsou potvrzená množství pro uživatele soustavy;

e) "provozovatelem přepravní soustavy zodpovědným za proces sesouhlasení" se rozumí provozovatel přepravní soustavy, který provádí proces sesouhlasení a výsledek procesu sesouhlasení zasílá iniciujícímu provozovateli přepravní soustavy;

f) "naměřeným množstvím" se rozumí množství zemního plynu, které podle měřicích zařízení provozovatele přepravní soustavy fyzicky proteklo přes propojovací bod za určitou dobu;

g) "provozním vyrovnávacím účtem" se rozumí účet vedený mezi provozovateli sousedních přepravních soustav, který se používá pro řízení provozních rozdílů v určitém propojovacím bodě, aby se zjednodušila evidence odběru plynu pro uživatele soustavy připojené k tomuto propojovacímu bodu;

h) "upraveným množstvím" se rozumí množství zemního plynu určené iniciujícím provozovatelem přepravní soustavy a provozovatelem přepravní soustavy zodpovědným za proces sesouhlasení, v němž jsou zohledněny nominace nebo renominace uživatelů soustavy a smluvní podmínky stanovené v příslušné přepravní smlouvě a jež se používá jako základ pro proces sesouhlasení;

i) "provozním rozdílem" se rozumí rozdíl mezi množstvím zemního plynu, jehož tok provozovatelé přepravní soustavy naplánovali, a naměřeným množstvím v určitém propojovacím bodě.

KAPITOLA II
PROPOJOVACÍ DOHODY

Článek 3

Obecná ustanovení

Provozovatelé sousedních přepravních soustav zajistí, aby pro každý propojovací bod byly v propojovací dohodě stanoveny alespoň tyto podmínky podrobně rozvedené v článcích 6 až 12:

a) pravidla pro řízení toků;

b) zásady pro měření množství a kvality plynu;

c) pravidla pro proces sesouhlasení;

d) pravidla pro přidělování množství plynu;

e) postupy sdělování informací v případě mimořádných událostí;

f) řešení sporů vyplývajících z propojovacích dohod;

g) postup pro provádění změn v propojovací dohodě.

Článek 4

Informační povinnost

1. Provozovatelé přepravních soustav určí, které informace v propojovacích dohodách se přímo týkají uživatelů soustavy, a tyto informace jim sdělí.

2. Před uzavřením nebo před změnou propojovací dohody, která obsahuje pravidla uvedená v čl. 3 písm. c), d) a e), provozovatelé přepravních soustav vyzvou uživatele soustavy, aby se alespoň dva měsíce před uzavřením nebo změnou dané dohody k navrhovanému znění uvedených pravidel vyjádřili. Při uzavírání propojovacích dohod nebo při provádění změn v těchto dohodách provozovatelé přepravních soustav tyto připomínky uživatelů zohlední.

3. Povinné podmínky propojovacích dohod uvedené v článku 3 nebo veškeré jejich změny, jež budou stanoveny nebo k nimž dojde po vstupu tohoto nařízení v platnost, oznámí provozovatelé přepravních soustav svému národnímu regulačnímu orgánu a ENTSOG, a to do deseti dnů od uzavření nebo změny dohody. Provozovatelé přepravních soustav také oznámí propojovací dohody na žádost příslušných vnitrostátních orgánů členského státu do deseti dnů.

Článek 5

Vzor propojovací dohody

1. Do 30. června 2015 ENTSOG vytvoří a zveřejní návrh vzoru propojovací dohody, který bude obsahovat standardní podmínky stanovené v článcích 6 až 10.

2. Každý vnitrostátní regulační orgán může agentuře do 31. srpna 2015 poskytnout stanovisko k souladu vzoru s vnitrostátními právními předpisy. Agentura poté, co vzala v úvahu stanoviska státních regulačních orgánů, vydá své stanovisko ke vzoru ENTSOG do 31. října 2015. Po zohlednění stanoviska agentury ENTSOG do 31. prosince 2015 zveřejní finální vzor na svých internetových stránkách.

3. Pokud se provozovatelé sousedních přepravních soustav v propojovací dohodě nedohodnou na jedné nebo více podmínkách stanovených v článcích 6 až 10 v souladu s článkem 3, uzavřou ve vztahu k jakékoli podmínce, na níž se neshodli, propojovací dohodu na základě vzoru ENTSOG.

Článek 6

Pravidla pro řízení toků

1. V souvislosti s řízením toků plynu provozovatelé přepravních soustav:

a) zajistí, aby byla zavedena pravidla mající za cíl usnadnit řiditelný, správný, předpověditelný a účinný tok plynu přes propojovací bod;

b) zajistí, aby v souladu s procesem sesouhlasení byla zavedena pravidla pro regulaci toku plynu propojovacím bodem a pro minimalizaci odchylek od tohoto toku;

c) určí provozovatele přepravní soustavy, který bude odpovídat za řízení toku plynu propojovacím bodem. Pokud se provozovatelé sousedních přepravních soustav na tomto určení nedohodnou, bude za řízení toků plynu propojovacím bodem odpovědný provozovatel přepravní soustavy, který provozuje zařízení pro řízení toků, ve spolupráci s ostatními provozovateli přepravních soustav.

2. Za účelem řízení toku plynu rozhodnou provozovatelé sousedních přepravních soustav o množství plynu a o směru jeho toku pro každý propojovací bod a na každou hodinu plynárenského dne.

Provozovatel přepravní soustavy určený podle odst. 1 písm. c) je odpovědný za řízení toku plynu propojovacím bodem za předpokladu, že jsou splněny smluvní závazky všech sousedních provozovatelů přepravních soustav týkající se tlaku plynu:

a) s mírou přesnosti dostatečnou pro minimalizaci rozdílu mezi plánovaným a naměřeným množstvím plynu a

b) s mírou stability odpovídající účinnému využití plynárenských přepravních soustav.

3. Množství plynu a směr toku plynu, o kterém rozhodnou provozovatelé sousedních přepravních soustav, je odrazem:

a) výsledku procesu sesouhlasení;

b) úpravy provozního vyrovnávacího účtu;

c) veškerých ujednání o účinném řízení toků plynu uzavřených mezi provozovateli sousedních přepravních soustav za účelem zajištění např. rovnoměrného zvýšení tlaku, rovnoměrného snížení tlaku, minimálního toku, rozdělení toku v případném virtuálním propojovacím bodě a/nebo změny směru toku či za účelem zajištění efektivity provozních nákladů;

d) veškerých ujednání upravujících omezení přeshraničního obchodu v důsledku rozdílů v kvalitě plynu podle článku 15 a/nebo v důsledku praxe odorizace plynu podle článku 19.

4. Provozovatel přepravní soustavy může, je-li to zapotřebí, rozhodnout o změně množství plynu nebo směru toku plynu nebo o obojím, aby:

a) splnil ustanovení vnitrostátních nebo unijních bezpečnostních předpisů, která se vztahují k propojovacímu bodu;

b) splnil požadavky stanovené v plánech pro stav nouze a plánech preventivních opatření vypracovaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 (7);

c) reagoval v případě, že jeho soustavu postihla mimořádná událost.

Článek 7

Zásady pro měření množství a kvality plynu

1. V souvislosti se zásadami pro měření objemu, energie a kvality plynu provozovatelé sousedních přepravních soustav zajistí, aby:

a) byly podrobně stanoveny normy měření, které se použijí v propojovacím bodě;

b) byl určen provozovatel přepravní soustavy odpovědný za instalaci, provoz a údržbu měřicího zařízení. Tento provozovatel je povinen včas a ve stanovených intervalech zpřístupňovat veškeré informace a údaje související s měřením toků plynu v propojovacím bodě ostatním provozovatelům sousedních přepravních soustav.

2. Při instalaci, provozu a údržbě měřicího zařízení v propojovacím bodě se zohlední technické požadavky vnitrostátních právních předpisů vztahující se na provozovatele sousedních přepravních soustav.

3. Provozovatelé sousedních přepravních soustav se dohodnou na zásadách měření, které budou obsahovat alespoň:

a) popis měřicí stanice včetně používaného měřicího a analytického zařízení a podrobnosti o veškerém záložním zařízení, které může být použito v případě poruchy;

b) parametry kvality plynu a objem a energie, které se měří, jakož i v jakém rozmezí a s jakou nejvyšší přípustnou hranicí chyby nebo nejistoty bude měřicí zařízení provozováno, četnost měření, v jakých jednotkách a podle jakých norem se měření provádí, jakož i veškeré používané součinitele pro přepočet;

c) postupy a metody používané pro výpočet parametrů, které nejsou přímo měřeny;

d) popis metody výpočtu nejvyšší přípustné hranice chyby či nejistoty při určování přepravované energie;

e) popis postupu používaného pro potvrzování údajů u měřených parametrů;

f) mechanismy pro potvrzování měření a zajišťování kvality, včetně postupů pro ověřování a úpravy, na kterých se provozovatelé sousedních přepravních soustav dohodnou;

g) způsob předávání údajů o měřených parametrech mezi provozovateli sousedních přepravních soustav, včetně četnosti předávání a obsahu předávaných údajů;

h) konkrétní seznam poplašných a jiných signálů, které vydávají provozovatelé sousedních přepravních soustav provozující měřicí zařízení, ostatním provozovatelům sousedních přepravních soustav;

i) postup pro určování chyb měření a jakékoli navazující postupy, které jsou po přechodnou dobu nezbytné, pokud se zjistí, že měřicí zařízení funguje nebo fungovalo nesprávně (došlo k chybnému měření směrem nahoru nebo dolů mimo stanovenou toleranci). Dotčený provozovatel přepravní soustavy musí přijmout vhodné opatření k ukončení takové situace;

j) pravidla, která se použijí mezi provozovateli sousedních přepravních soustav v případě poruchy měřicího zařízení;

k) pravidla, která se použijí mezi provozovateli sousedních přepravních soustav pro:

i) přístup k měřicímu zařízení;

ii) další ověřování funkčnosti měřicího zařízení;

iii) úpravy měřicího zařízení;

iv) přítomnost během kalibrace a údržby měřicího zařízení.

4. Pokud provozovatelé sousedních přepravních soustav neplní své povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 3:

a) za instalaci, provoz a údržbu měřicího zařízení a za včasné předávání údajů souvisejících s měřením toků plynu v propojovacím bodě ostatním provozovatelům přepravních soustav je odpovědný provozovatel přepravní soustavy, který takové zařízení provozuje;

b) použije se evropská norma EN 1776 "Zásobování plynem – Měřicí stanice zemního plynu – Funkční požadavky" ve znění použitelném k danému dni.

Článek 8

Pravidla pro proces sesouhlasení

1. V souvislosti s procesem sesouhlasení provozovatelé sousedních přepravních soustav zavedou:

a) pravidla podrobně upravující proces sesouhlasení, přičemž popřípadě zohlední ujednání o denních-hodinových nominacích;

b) pravidla pro sdělování a zpracovávání příslušných údajů mezi provozovateli sousedních přepravních soustav za účelem výpočtu upravených množství a potvrzených množství plynu pro uživatele soustavy a množství plynu, které má protéci propojovacím bodem (body).

2. Při nominacích a renominacích se postupuje v souladu s těmito zásadami:

a) pokud nejsou upravená množství sesouhlasena, uplatňování pravidla pro sesouhlasení vede ke stejným potvrzeným množstvím pro každou dvojici uživatelů soustavy na obou stranách propojovacího bodu;

b) provozovatelé sousedních přepravních soustav se mohou dohodnout, že zachovají nebo zavedou jiné pravidlo sesouhlasení než pravidlo menšího množství, pod podmínkou, že se toto pravidlo zveřejní a uživatelé soustavy se vyzvou, aby se ve lhůtě, která nesmí být kratší než dva měsíce po zveřejnění pravidla pro sesouhlasení, k navrhovanému pravidlu sesouhlasení vyjádřili;

c) provozovatelé sousedních přepravních soustav určí úlohu každého z nich v procesu sesouhlasení tak, že uvedou, zda jsou iniciujícím provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy zodpovědným za proces sesouhlasení;

d) provozovatelé sousedních přepravních soustav stanoví použitelný časový harmonogram procesu sesouhlasení v cyklu nominace nebo renominace, přičemž celý proces sesouhlasení nesmí trvat déle než dvě hodiny od zahájení cyklu nominace nebo renominace, a vezmou v úvahu:

i) údaje, které si musí provozovatelé sousedních přepravních soustav předat, aby mohli informovat uživatele soustavy o jejich potvrzených množstvích před ukončením cyklu nominace nebo renominace, a mezi nimiž figurují alespoň údaje uvedené v odst. 4 písm. b);

ii) postup předávání údajů stanovený v bodě i) musí provozovatelům sousedních přepravních soustav umožňovat přesné a včasné provedení všech kroků spojených s výpočty a sdělováním informací.

3. Při zpracovávání nominací pro propojovací bod provozovatelé sousedních přepravních soustav zajistí, aby se tok plynu na obou stranách propojovacího bodu počítal jednotně, se zohledněním veškerých dočasných snížení kapacity, ke kterým došlo v důsledku některé z podmínek uvedených v čl. 6 odst. 4 na jedné nebo na obou stranách propojovacího bodu.

4. V každé propojovací dohodě se v ustanoveních o předávání údajů pro účely procesu sesouhlasení stanoví:

a) použití údajů, které si předávají provozovatelé sousedních přepravních soustav pro proces sesouhlasení;

b) harmonizované informace předávané v rámci výměny údajů pro účely procesu sesouhlasení, k nimž patří alespoň:

i) identifikace propojovacího bodu;

ii) identifikace uživatele soustavy nebo popřípadě jeho portfolia;

iii) identifikace strany, která dotčenému uživateli soustavy dodává plyn nebo od něho plyn odebírá, nebo popřípadě identifikace jejího portfolia;

iv) okamžik zahájení a okamžik ukončení toku plynu, pro nějž se sesouhlasení provádí;

v) plynárenský den;

vi) upravené množství a potvrzené množství;

vii) směr toku plynu.

5. Pokud se provozovatelé sousedních přepravních soustav v propojovací dohodě nedohodli jinak, platí následující:

a) provozovatelé přepravních soustav budou používat pravidlo menšího množství. Použití pravidla menšího množství jakožto standardního pravidla může být omezeno pouze v případě, že jsou splněny podmínky bodu 2.2.3 odst. 1 přílohy I nařízení (ES) č. 715/2009 a jeho použití by zabránilo nabídce pevné kapacity na základě postupů pro řízení překročení kapacity;

b) provozovatel přepravní soustavy, který provozuje zařízení pro řízení toků, je provozovatelem přepravní soustavy zodpovědným za proces sesouhlasení;

c) provozovatelé přepravních soustav provedou proces sesouhlasení v těchto postupných krocích:

i) iniciující provozovatel přepravní soustavy vypočte upravená množství plynu a odešle tyto údaje do čtyřiceti pěti minut od zahájení cyklu nominace nebo renominace;

ii) provozovatel přepravní soustavy zodpovědný za proces sesouhlasení vypočte potvrzená množství plynu a odešle tyto údaje do devadesáti minut od zahájení cyklu nominace nebo renominace;

iii) provozovatelé sousedních přepravních soustav odešlou údaje o potvrzených množstvích plynu uživatelům soustavy a naplánují tok plynu přes daný propojovací bod do dvou hodin od zahájení cyklu nominace nebo renominace. Těmito postupnými kroky není dotčeno pravidlo minimální doby předstihu před přerušením stanovené v článku 22 nařízení (EU) č. 984/2013 a odst. 2 písm. d) tohoto článku.

Článek 9

Pravidla pro přidělování množství plynu

1. V souvislosti s přidělováním množství plynu provozovatelé sousedních přepravních soustav zavedou pravidla zajišťující soulad mezi přidělovanými množstvími na obou stranách propojovacího bodu.

2. Není-li v propojovací dohodě dohodnuto jinak, provozovatelé přepravních soustav používají provozní vyrovnávací účet. Provozovatel přepravní soustavy, který provozuje měřicí zařízení, stanoví stav provozního vyrovnávacího účtu na základě potvrzených množství a sděluje výsledky provozovatelům sousedních přepravních soustav.

3. Pokud se používá provozní vyrovnávací účet:

a) provozní rozdíl se přiděluje provoznímu vyrovnávacímu účtu provozovatelů sousedních přepravních soustav a příděly, které každý provozovatel sousední přepravní soustavy poskytne svým příslušným uživatelům soustavy, se rovnají potvrzeným množstvím;

b) provozovatelé sousedních přepravních soustav na provozním vyrovnávacím účtu udržují takový zůstatek, který se co nejvíce blíží nule;

c) meze provozního vyrovnávacího účtu zohledňují konkrétní vlastnosti každého propojovacího bodu a/nebo propojených přepravních soustav, zejména:

i) fyzické vlastnosti propojovacího bodu;

ii) schopnost akumulace potrubí každé přepravní soustavy;

iii) celkové technické kapacity v propojovacím bodě;

iv) dynamiku toků plynu v propojených přepravních soustavách.

Pokud se dosáhne stanovených mezí provozního vyrovnávacího účtu, mohou se provozovatelé sousedních přepravních soustav dohodnout na zvýšení těchto mezí, aby byly uživatelům soustavy poskytovány příděly, které se budou rovnat jejich potvrzeným množstvím, nebo aby jim byla množství jinak úměrně přidělována na základě změřeného množství.

4. Provozovatelé sousedních přepravních soustav se mohou dohodnout, že zachovají nebo zavedou jiné pravidlo pro přidělování než provozní vyrovnávací účet, pod podmínkou, že se toto pravidlo zveřejní a uživatelé soustavy se vyzvou, aby se ve lhůtě, která nesmí být kratší než dva měsíce po zveřejnění pravidla pro přidělování, k navrhovanému pravidlu pro přidělování vyjádřili.

Článek 10

Postupy komunikace v případě

Nahrávám...
Nahrávám...