dnes je 22.6.2024

Input:

19/2010 Sb., Vyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění účinném k 10.9.2015

č. 19/2010 Sb., Vyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění účinném k 10.9.2015
VYHLÁŠKA
ze dne 15. ledna 2010
o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
325/2013 Sb.
(k 15.10.2013)
mění, včetně příloh
216/2015 Sb.
(k 10.9.2015)
mění § 2 odst. 2 písm. a) bod 5 a ruší přílohu č. 16
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví způsoby tvorby bilancí plynárenské soustavy, postupy pro sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě a termíny a rozsah údajů předávaných účastníky trhu s plynem operátorovi trhu pro tvorbu bilancí a sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě.
§ 2
Způsob tvorby bilancí
(1)  V oblasti předpokládaných bilancí dodávek a spotřeb plynu operátor trhu přebírá desetileté bilance a roční bilance ve čtvrtletním členění o předpokládané výrobě plynu, přepravě plynu, distribuci plynu, dodávkách plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem podle příloh č. 1 až č. 7 k této vyhlášce
a)  od držitelů licence na výrobu plynu předpokládanou celkovou výrobu a dodávky plynu,
b)  od držitele licence na přepravu plynu předpokládané množství přepraveného plynu pro dodávky zákazníkům na území České republiky a pro mezinárodní přepravu ve vstupních bodech vstupu do přepravní soustavy a ve výstupních bodech z přepravní soustavy,
c)  od držitelů licence na distribuci plynu předpokládané celkové množství distribuovaného plynu v distribuční soustavě včetně ztrát a vlastní spotřeby,
d)  od držitelů licence na uskladňování plynu stav zásob na začátku těžby a vtláčení a maximální výkony těžby a vtláčení podle jednotlivých podzemních zásobníků plynu,
e)  od držitelů licence na obchod s plynem předpokládané dodávky z dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky.
(2)  V oblasti vyhodnocování dodávek a spotřeb plynu operátor trhu
a)  přebírá měsíční údaje o skutečné výrobě plynu, přepravě plynu, distribuci plynu, dodávkách plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem od držitelů licence na výrobu plynu, držitele licence na přepravu plynu, držitelů licence na distribuci plynu, držitelů licence na uskladňování plynu a držitelů licence na obchod s plynem v členění:
1.  od držitelů licence na výrobu plynu skutečnou denní, měsíční a roční celkovou výrobu a dodávky do jednotlivých soustav; sledování se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 8 a č. 9 k této vyhlášce,
2.  od držitele licence na přepravu plynu skutečné souhrnné denní, měsíční a roční množství plynu pro dodávky zákazníkům na území České republiky a pro mezinárodní přepravu ve vstupních bodech do přepravní soustavy a ve výstupních bodech z přepravní soustavy, množství plynu ve vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků, změny akumulace a ostatní spotřebované množství plynu; sledování se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 10 a č. 11 k této vyhlášce,
3.  od držitelů licence na distribuci plynu skutečné
Nahrávám...
Nahrávám...