dnes je 27.5.2024

Input:

189/2018 Sb., Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění účinném k 20.5.2022

č. 189/2018 Sb., Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění účinném k 20.5.2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. srpna 2018
o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
492/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 2, § 6 a přílohu č. 6
107/2022 Sb.
(k 20.5.2022)
mění, celkem 43 novelizačních bodů
Vláda nařizuje podle § 19 odst. 12, § 20a odst. 7, § 20b odst. 5 a § 21 odst. 13 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 172/2018 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  kritéria udržitelnosti biopaliv,
b)  základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty,
c)  způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely,
d)  obsahové náležitosti zprávy o emisích,
e)  seznam surovin pro výrobu pokročilých biopaliv,
 
f)  podmínky pro zohlednění recyklovaných paliv s obsahem uhlíku a kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu,
g)  podmínky ověření snížení emisí z těžby,
h)  požadavky na systém kvality a systém hmotnostní bilance zabezpečující plnění kritérií udržitelnosti a náležitosti dokumentace pěstitele biomasy,
i)  náležitosti certifikátů podle § 21 odst. 1 až 3 zákona,
j)  náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy o splnění kritérií udržitelnosti, dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a
k)  obsahové náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a)  odpadem odpad podle zákona o odpadech2) s výjimkou látek, které byly záměrně změněny nebo kontaminovány, aby se staly odpadem,
b)  biologickým odpadem biologický odpad podle zákona o odpadech2) ,
c)  lignocelulózovou vláknovinou vláknovina obsahující lignin, celulózu a hemicelulózu,
d)  nepotravinářskou celulózovou vláknovinou vstupní suroviny skládající se především z celulózy a hemicelulózy a mající nižší obsah ligninu než lignocelulózové vláknoviny, včetně zbytků potravinářských a krmných plodin,
e)  zbytkem ze zpracování látka, která není konečným produktem, jenž má být přímo vyroben v procesu výroby; nejedná se o primární cíl výrobního procesu a proces nebyl záměrně upraven pro jeho výrobu,
f)  zbytky ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví zbytky, které pocházejí přímo ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví; nezahrnují zbytky ze souvisejících odvětví nebo zpracování,
g)  trvalými kulturami víceleté plodiny, jejichž kmen se zpravidla nesklízí ročně,
 
 
Nahrávám...
Nahrávám...