dnes je 22.6.2024

Input:

189/1999 Sb., Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 189/1999 Sb., Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 29. července 1999
o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nouzových zásobách ropy)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
560/2004 Sb.
(k 1.12.2004)
mění, též ruší § 1, 2, 3, 6, 7 a § 9
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší v § 10 odst. 6
161/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění, celkem 31 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 1a, § 3, § 3a, § 5 odst. 1; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 10. § 10a, § 10b
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 3 odst. 3
53/2021 Sb.
(k 27.2.2021)
mění § 1a, § 2, § 3, § 5, § 9; nové přechodné ustanovení
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 3; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
NOUZOVÉ ZÁSOBY ROPY A ŘEŠENÍ STAVŮ ROPNÉ NOUZE
§ 1
Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropské unie1) způsob vytváření, udržování a použití nouzových zásob ropy a ropných produktů5) určených pro zmírnění nebo překonání stavů nouze vzniklých z jejich nedostatku (dále jen „nouzové zásoby”), postupy pro řešení stavů nouze a úkoly orgánů státní správy a orgánů územních samosprávních celků v této oblasti.
§ 1a
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  čistým dovozem celkové množství dovezené ropy a ropných produktů do České republiky snížené o celkové množství vyvezené ropy a ropných produktů z České republiky,
b)  domácí spotřebou celkové množství ropy a ropných produktů spotřebované v rámci České republiky pro energetické i neenergetické účely,
c)  referenčním rokem kalendářní rok předcházejícího roku, k němuž se vztahují údaje o domácí spotřebě nebo o čistém dovozu používané při výpočtu minimální úrovně nouzových zásob, které mají být drženy, nebo při výpočtu úrovně nouzových zásob skutečně držených v určitém okamžiku,
d)  ústředním správcem zásob osoba, jejíž hlavním úkolem je vytváření, udržování nebo prodej nouzových zásob,
e)  produktovodem zařízení pro potrubní přepravu ropných produktů, pokud není umístěno ve výrobním nebo zpracovatelském závodě nebo ve skladovacím zařízení tvořeným vzájemně propojeným souborem potrubí, armaturních šachet a souvisejících technologických objektů, včetně systému protikorozní ochrany, řídící a zabezpečovací techniky a zařízení k přenosu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů,
f)  ropovodem zařízení pro potrubní přepravu ropy, pokud není umístěno ve výrobním nebo zpracovatelském závodě nebo ve skladovacím zařízení tvořeným vzájemně propojeným souborem potrubí, armaturních šachet a souvisejících technologických objektů, včetně systému protikorozní ochrany, řídící a zabezpečovací techniky a zařízení k přenosu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů,
g)  mimořádnou situací situace, kdy nastane, nebo hrozí, že nastane, ohrožení zásobování trhu ropou nebo ropnými produkty v České republice nebo v jiných členských státech Evropské unie nebo v jiných členských státech Mezinárodní energetické agentury,
h)  fyzickou přístupností souhrn opatření umožňující použití nouzových zásob a jejich skutečné dodání na trh v množství a čase napomáhajících ke zmírnění dopadů mimořádné situace,
i)  stavem ropné nouze nedostatek ropy a ropných produktů, který by měl za následek poruchy v zásobování na domácím trhu a nepříznivé následky z toho plynoucí by nebylo možné odstranit nebo jim zamezit bez přijetí opatření podle tohoto zákona,
j)  mezinárodním rozhodnutím
Nahrávám...
Nahrávám...