dnes je 19.5.2024

Input:

18/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Statutu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA)

č. 18/2017 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Statutu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA)
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. ledna 2009 byl v Bonnu přijat Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA).
Jménem České republiky byl Statut podepsán v Berlíně dne 6. ledna 2010.
Se Statutem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Spolkové republiky Německo, depozitáře Statutu, dne 31. května 2011.
Statut vstoupil v platnost na základě svého článku XIX odst. D dne 8. července 2010. Pro Českou republiku vstoupil v platnost podle odstavce E téhož článku dne 30. června 2011.
Anglické znění Statutu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
Statut Mezinárodní agentury
pro obnovitelné zdroje energie
(IRENA)

  
Smluvní strany tohoto statutu,
přejíce si podporovat široké a zvýšené přijetí a využívání obnovitelné energie za účelem dosažení udržitelného rozvoje,
inspirovány svým pevným přesvědčením, že obnovitelné energie nabízejí obrovské příležitosti k řešení a postupnému zmírňování problémů souvisejících s energetickou bezpečností a nestálými cenami energie,
přesvědčeny o významné roli, kterou mohou obnovitelné energie hrát při snižování koncentrací skleníkových plynů v atmosféře, a přispívat tím ke stabilizaci klimatického systému a umožňovat udržitelný, bezpečný a klidný přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku,
přejíce si posilovat pozitivní vliv, jenž technologie pro obnovitelnou energii mohou mít na podporu udržitelného hospodářského růstu a na tvorbu pracovních příležitostí,
motivovány značným potenciálem obnovitelné energie při zajišťování decentralizovaného přístupu k energii, zejména v rozvojových zemích, a přístupu k energii pro izolované a odlehlé regiony a ostrovy,
znepokojeny závažnými nepříznivými vlivy na zdraví, jež může mít využívání fosilních paliv a neúčinné využívání tradiční biomasy,
přesvědčeny o tom, že obnovitelná energie ve spojení se zvýšenou energetickou účinností může v rostoucí míře pokrývat prudký nárůst světových energetických potřeb v následujících desetiletích,
potvrzujíce své přání založit mezinárodní organizaci pro obnovitelnou energii, která usnadní vzájemnou spolupráci svých členů, zakládajíce také úzkou spolupráci se stávajícími organizacemi, které podporují využívání obnovitelné energie,

se dohodly takto:
  
Článek I
Založení agentury

A. Smluvní strany tohoto statutu tímto v souladu s následujícími podmínkami zakládají Mezinárodní agenturu pro obnovitelnou energii (dále jen „Agentura”).
B. Agentura je založena na zásadě rovnosti všech svých členů a při výkonu své činnosti bude řádně dbát svrchovaných práv a pravomocí svých členů.
  
Článek II
Cíle

Agentura podporuje široké a zvýšené přijetí a udržitelné využívání všech forem obnovitelné energie, s přihlédnutím k
(a)  národním a vnitrostátním prioritám a přínosům vyplývajícím z kombinovaného přístupu v rámci opatření týkajících se obnovitelné
Nahrávám...
Nahrávám...