dnes je 7.12.2021

Input:

165/2012 Sb., Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 165/2012 Sb., Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2022
ZÁKON
ze dne 31. ledna 2012
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
107/2016 Sb.
(k 6.4.2016)
mění § 4 odst. 12; vkládá v § 6 nový odst. 8
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 50 odst. 4
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
změna v ustanovení § 50 odst. 4 nebude provedena, neboť před nabytím účinnosti byl § 50 změněn - viz zák. č. 183/2017 Sb.
103/1997 Sb.
(k 5.4.2017)
vkládá v § 11 odst. 10; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 49, § 50 a § 51
541/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část čtvrtou
367/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
vkládá v § 28 odst. 1 písm. e)
382/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem k datu 161 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
382/2021 Sb.
(k 1.1.2023)
mění v části první hlavu IX a nabývá účinnosti § 47c
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět, účel úpravy a společná pravidla podpory
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) podporu elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „obnovitelný zdroj”), druhotných energetických zdrojů (dále jen „druhotný zdroj”) a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, přechodnou transformační podporu tepla v soustavách zásobování tepelnou energií a zajištění přiměřenosti této podpory, výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené,
b) pravidla pro rozvoj a regulaci podporovaných zdrojů energie,
 
c) podmínky pro vydávání, evidenci a uznávání záruk původu energie z obnovitelných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
d) podmínky pro vydávání osvědčení o původu elektřiny vyrobené z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů,
e) financování podpory elektřiny z podporovaných zdrojů, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů a poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu těchto nákladů,
f) odvod z elektřiny ze slunečního záření,
g) práva a povinnosti osob dodávajících pohonné hmoty a elektřinu pro dopravní účely a působnost orgánů veřejné správy při zajištění naplnění cílů ve využívání energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy.
(2) Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí
a) podpořit využití obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
b) zajistit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie k dosažení stanovených cílů1) ,
c) přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti,
d) vytvořit podmínky pro naplnění závazného cíle a příspěvku České republiky k podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v Evropské unii při současném zohlednění zájmů zákazníků na minimalizaci dopadů podpory na ceny energií pro zákazníky v České republice,
e) vytvořit podmínky pro naplnění cílů ve využívání energie z obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení a v odvětví dopravy.
(3) Ustanovení tohoto zákona upravující poskytování podpory a postup pro stanovení výše a rozsahu podpory se nepoužijí, pokud by podpora stanovená na jejich základě byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho základě.
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření
Nahrávám...
Nahrávám...