dnes je 23.10.2021

Input:

141/2021 Sb., Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

č. 141/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. března 2021
o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 9a odst. 5 a § 9b odst. 3 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje
a) obsah energetického posudku, způsob jeho zpracování a jeho rozsah,
b) údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie.
§ 2
Obsah energetického posudku
Energetický posudek obsahuje
a) titulní list,
b) podrobnosti energetického posudku ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku,
c) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a podmínky proveditelnosti tohoto doporučení a
d) evidenční list energetického posudku v případech, kdy je jeho vzor uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Titulní list s identifikačními údaji vlastníka předmětu energetického posudku, identifikačními údaji předmětu energetického posudku a identifikačními údaji energetického specialisty
(1) Titulní list obsahuje
a) účel zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 nebo 2 zákona o hospodaření energií,
b) identifikační údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku,
c) identifikační údaje o předmětu energetického posudku,
d) datum vypracování energetického posudku,
e) identifikační údaje energetického specialisty a
f) evidenční číslo energetického posudku z evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.
(2) Identifikačními údaji o vlastníkovi předmětu energetického posudku jsou u
a) právnické osoby název nebo obchodní firma a sídlo, adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, který je za ni oprávněný jednat,
b) fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a adresa bydliště.
(3) Identifikačními údaji o předmětu energetického posudku jsou název, adresa nebo umístění předmětu energetického posudku a stručný popis předmětu energetického posudku.
(4) Identifikačními údaji energetického specialisty jsou u
a) právnické osoby obchodní firma nebo název, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, datum vydání oprávnění, jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby pověřené jednáním a jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby určené a její číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,
b) fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a datum vydání oprávnění.
§ 4
Podrobnosti energetického posudku a doporučení energetického specialisty
(1) Energetický posudek ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku obsahuje tyto podrobnosti:
a) posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo využití
Nejnavštěvovanější semináře
Nahrávám...
Nahrávám...